X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Обложение НДС операции передачи в жилой фонд из нежилого отреставрированного помещения

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 20.02.2019 г. № 638/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разбирает ситуацию, когда предприятие, после проведения реконструкции собственных помещений в многоквартирном доме (творческие мастерские) под жилые квартиры, перевело их из нежилого фонда в жилой фонд с соответствующим внесением изменений в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Для целей обложения НДС операция по реализации имущественных прав на недвижимое имущество для продавца является операцией по поставке объекта недвижимого имущества.

В соответствии с пп. 197.1.14 НКУ освобождаются от обложения НДС операции по поставке жилья (объектов жилого фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено этим подпунктом. При этом первая поставка жилья (объекта жилого фонда) означает:

  • первую передачу готового нового жилья (объекта жилого фонда) в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика;
  • первая продажа реконструированного или капитально отремонтированного жилья (объекта жилого фонда) покупателю, который является лицом, иным, чем собственник такого объекта на момент вывода его из эксплуатации (использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, или предоставление услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) на такую реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика.

Последняя норма применяется к объектам, которые и до реконструкции или капитального ремонта имели статус жилого фонда. В рассматриваемом случае реконструкции подлежали нежилые помещения, которые приобретают статус жилых после такой реконструкции, т.е., операции по реконструкции нежилых помещений и соответствующая регистрация перевода этих помещений в жилый фонд не является поставкой жилья в понимании п.п. 197.1.14 НКУ.

Поставка имущественных прав на помещения, которые приобрели после реконструкции статус объектов жилого фонда, физическим и/или юридическим лицам является операцией по первой поставке жилья (объекта жилого фонда), и подлежит обложению НДС в общем порядке по ставке 20 %.

Последующая продажа имущественных прав на эти объекты жилого фонда будет освобождена от обложения НДС согласно п.п. 197.1.14 НКУ.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.02.2019 р. № 638/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання реконструйованого житла (об'єкта житлового фонду) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, з метою реалізації майнових прав на об'єкти багатоквартирного житлового будинку, замовником будівництва якого було підприємство, шляхом проведення реконструкції власних приміщень творчих майстерень під житлові квартири ці майстерні із нежитлового фонду були переведені в житловий фонд із відповідним внесенням змін в єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ. Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ). При цьому продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункт 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Отже, для цілей оподаткування ПДВ операція із реалізації майнових прав на нерухоме майно для продавця є операцією з постачання об'єкта нерухомого майна.

Відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.

У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Враховуючи викладене, зазначена норма застосовується до об'єктів, які до реконструкції або капітального ремонту мали статус житлового фонду. В той же час, як вказано у зверненні, реконструкції підлягали нежитлові приміщення, які набувають статусу житлових після такої реєстрації.

Таким чином, операції з реконструкції нежитлових приміщень та відповідна реєстрація переведення цих приміщень у житловий фонд не є постачанням житла у розумінні підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ.

Постачання майнових прав на приміщення, які набули після реконструкції статусу об'єктів житлового фонду, фізичним та/або юридичним особам є операцією з першого постачання житла (об'єкта житлового фонду), яка підлягає оподаткуванню ПДВ у загальному порядку за ставкою 20 відсотків.

Подальший продаж майнових прав на ці об'єкти житлового фонду підлягає звільненню від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter