X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О включении кредиторской задолженности в доход юридического лица на 3 группе единого налога

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.02.2019 г. № 676/99-99-12-02-03-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 5 и п. 15 П(С)БУ 15, доход признается при увеличении актива или уменьшении обязательства, что обусловливает рост собственного капитала (за исключением роста капитала за счет взносов участников предприятия), при условии, что оценка дохода может быть достоверно определена. Доходом признается сумма обязательства, которая не подлежит погашению.

В соответствии с п. 5 П(С)БУ 11, обязательство признается, если его оценка может быть достоверно определена и существует вероятность уменьшения экономических выгод в будущем вследствие его погашения. Если на дату баланса ранее признанное обязательство не подлежит погашению, то его сумма включается в состав дохода отчетного периода.

Таким образом, в доход предприятия - плательщика единого налога третьей группы включаются сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и сумма кредиторской задолженности, списанная в результате ликвидации кредитора.

Текст документа

Про дохід платника єдиного податку третьої групи - юридичної особи

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 р. № 676/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства, надіслане Головним управлінням ДФС у Харківській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 відс. (не є платником ПДВ) та запитує, чи включається до складу його доходу кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, а також та, що списана внаслідок ліквідації кредитора.

Особливості застосування спрощеної системи визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому, датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Разом з цим зазначаємо, що дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу (п. 292.13 ст. 292 Кодексу).

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Кодексу. Юридичні особи - платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п п. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296, п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Пунктами 5 та 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.99 за №860/4153, визначено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню.

Пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.02.2000 за № 85/4306, визначено, що зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання :не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Таким чином, до доходу Товариства включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та сума кредиторської заборгованості, що списана внаслідок ліквідації кредитора.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter