X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Утвержден новый порядок подачи заявления о проведении документальной невыездной внеплановой электронной проверки

Заявление подается за 10 дней до предполагаемого начала проведения электронной проверки, но не ранее официального сообщения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику, о введении проведения такой проверки для соответствующих налогоплательщиков: применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности ; субъектов хозяйствования микро-, малого, среднего предпринимательства; других налогоплательщиков.

Налогоплательщиком в заявлении, кроме общих учетных данных, в обязательном порядке указывается информация:

  • налоговые периоды хозяйственной деятельности, подлежащие электронной проверке; система налогообложения, применяется налогоплательщиком;
  • перечень налогов, которые будут проверены при проведении электронной проверки (единый налог, налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, другие налоги при наличии технической возможности их проверки контролирующими органами); ведение в электронном виде бухгалтерского учета;
  • ведение в электронном виде первичных документов, подтверждающих правомерность ведения бухгалтерского учета;
  • предоставление налогоплательщиком вместе с Заявлением в контролирующий орган в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц документов, в соответствии с Кодексом связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов (если такие документы создаются налогоплательщиком в электронной форме).
Больше новостей
Текст документа

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2015 р. № 1040

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.12.2015 р. за № 1522/27967

Відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення єдиного порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття відповідного рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 03 червня 2013 року № 143 "Про затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 950/23482.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

  • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  • оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

В. о. Міністра І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної фіскальної служби України Р. Насіров

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 20.11.2015 р. № 1040

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.12.2015 р. за № 1522/27967

Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків (далі – електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 глави 8 розділу II Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб'єктів господарювання мікро-, малого, середнього підприємництва; інших платників податків.

3. Предметом електронної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати відповідних передбачених Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

II. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

1. Електронна перевірка проводиться на підставі заяви платника податків про проведення електронної перевірки (далі – Заява), яка подається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2. Платником податків у Заяві, крім загальних облікових даних, в обов'язковому порядку зазначається інформація про:

1) податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці;

2) систему оподаткування, що застосовується платником податків;

3) перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки контролюючими органами);

4) ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами);

5) ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;

6) надання платником податків разом із Заявою до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації), у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу.

3. Заява подається керівником або уповноваженим представником платника податків (з пред'явленням документа, передбаченого пунктом 19.2 статті 19 розділу I Кодексу, у разі подання Заяви не в електронному вигляді) до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Заява та документи, передбачені підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Кодексу, можуть бути подані платником податків до контролюючого органу в один із таких способів:

  • рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;
  • безпосередньо до контролюючого органу;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

4. Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі подання до контролюючого органу відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).

5. Для проведення електронної перевірки платник податків разом із Заявою подає до контролюючого органу в електронній формі документи, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб та у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу.

6. За потреби контролюючий орган, який проводить електронну перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від платника податків або його уповноважених представників копії документів, що стосуються предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Для отримання копій документів контролюючий орган звертається до платника податків у визначеному статтею 42 глави 2 розділу II Кодексу порядку.

III. Порядок прийняття рішення контролюючим органом про проведення електронної перевірки

1. Контролюючий орган на підставі інформації, зазначеної платником податків у Заяві та доданих до неї документах для проведення електронної перевірки, та податкової інформації, наявної в контролюючому органі, приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки.

2. Рішення про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, приймається керівником контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви. Таке рішення реєструється структурним підрозділом, відповідальним за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу, у журналі реєстрації рішень про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

3. Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято контролюючим органом, якщо за результатами аналізу інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, встановлено такі обставини:

1) Заяву подано з порушенням встановленого порядку та форми, у тому числі не зазначено (неправильно зазначено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою платника податків (за наявності);

2) платник належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно до пункту 77.2 статті 77 глави 8 розділу II Кодексу;

3) облікові дані платника, отримані контролюючим органом у встановленому законодавством порядку, не відповідають даним, зазначеним у Заяві;

4) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, не відповідає базовому податковому (звітному) періоду з відповідного податку (збору);

5) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити);

6) бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами);

7) платник податків не подав разом із Заявою до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу;

8) інші аргументовані підстави, що технічно не дають змоги провести документальну перевірку електронним способом.

4. Рішення про непроведення перевірки в обов'язковому порядку повинно містити перелік встановлених контролюючим органом підстав, що не дають можливості провести електронну перевірку.

5. Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному статтею 42 глави 2 розділу II Кодексу порядку не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття.

У разі прийняття рішення про проведення електронної перевірки до такого рішення додаються документи, передбачені статтею 79 глави 8 розділу II Кодексу.

6. Рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою.

7. Оформлення та реалізація матеріалів електронних перевірок здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. Чмерук

Додаток 1 до Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки (пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА платника податків про проведення електронної перевірки

1.

податковий номер платника податків1 або серія та номер паспорта2

2. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків

3. Місцезнаходження (місце проживання) платника податків

Поштовий індекс

 „„„„„             Країна

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок / Корпус         Офіс/квартира 

Контактний телефон „„„„„„„„„„ Факс  „„„„„„„„„„

4. Дата державної реєстрації платника податків „„ „„ „„„„

5. Відомості про посадових осіб платника податків

5.1. КЕРІВНИК:                                                                                   „„„„„„„„„„

податковий номер / номер та серія паспорта2

Прізвище, ім'я та по батькові:

Телефони: службові   „„„„„„„„„„            додаткові  „„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„

5.2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ               „„„„„„„„„„ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:      податковий номер / номер та серія паспорта2

Прізвище, ім'я та по батькові:

Телефони: службові   „„„„„„„„„„            додаткові  „„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„

5.3. ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА): „„„„„„„„„„

податковий номер / номер та серія паспорта2

Прізвище, ім'я та по батькові

Телефони:   „„„„„„„„„„                          „„„„„„„„„„

____________ 1 Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

6. Податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці:

з „„ „„ „„„„            по „„ „„ „„„„ (податковий період, що охоплює один календарний рік та більше)

7. Система оподаткування, що застосовується платником податків:

спрощена система оподаткування, обліку та звітності 

загальна система оподаткування 

8. Підлягає перевірці правильність обчислення:

Єдиний податок 

Податок на прибуток підприємств 

Податок на додану вартість 

Податок на доходи фізичних осіб 

Інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки контролюючим органом

                      

9. Чи ведеться в електронному вигляді бухгалтерський облік відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):

Так                       Ні 

10. Чи ведуться в електронному вигляді первинні документи, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку:

Так                        Ні                       Частково 

11. Чи подає платник податків до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документи, які відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу:

Так                       Ні 

12. Чи відповідає фактична діяльність платника діяльності, передбаченій пунктом 291.5 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України:

Так                       Ні 

13. Для платників податків, що сплачують єдиний податок, слід зазначити:

1) групу платника єдиного податку 

2) середньооблікову кількість працівників 

3) обсяг доходу, отриманого платником податків, у розрізі податкових періодів, що підлягають електронній перевірці:

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

  податковий квартал  року – „„„„„ грн

4) фактичні види діяльності:

Фактичні види економічної діяльності

Примітка

код діяльності

назва виду діяльності

14. Підтверджую, що дані, зазначені в цій заяві, а також надані для проведення електронної перевірки документи є достовірними та подані в повному обсязі.

_________________________ (П. І. Б.)

____________ (підпис)

"___" ____________ 20__ року (дата)

М. П. (за наявності)

Додаток 2 до Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки (пункт 2 розділу III)

"___" _____________ 20___ року № __________________ (заповнюється у разі направлення платнику податків примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ від "___" ____________ 20__ року № ______ про ____________________ (проведення/непроведення) документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

I. ___________________________________________________________________________________                         (найменування контролюючого органу, який розглядав заяву про проведення електронної перевірки) на підставі підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України за результатами розгляду наданої ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________          (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, податковий номер1 або серія та номер паспорта2, місцезнаходження (місце проживання)) заяви від "___" ____________ 20__ року, документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків (зборів), наданих зазначеним платником в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, та податкової інформації, наявної в контролюючому органі, прийняв рішення про ________________________________ документальної невиїзної позапланової                                              (проведення/непроведення) електронної перевірки.

II. Рішення про непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки _____________________________________________________________________________________   (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків) прийнято ____________________________________________________________________________   (найменування контролюючого органу, який розглядав заяву про проведення електронної перевірки) у зв'язку із ___________________________________________________________________________ (обставини, визначені Порядком подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2015 року № 1040, а також перелік встановлених контролюючим органом підстав, що не дають можливості провести електронну перевірку)

_______________________________ (керівник контролюючого органу)

____________ підпис

_________________________ (ініціали, прізвище)

М. П.

Примірник рішення отримано "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________ (посадова особа платника податків або уповноважений представник)

____________ (підпис)

_________________________ (ініціали, прізвище)

____________ 1 Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

Додаток 3 до Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки (пункт 2 розділу III)

Журнал реєстрації рішень про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

_____________________________________ (найменування контролюючого органу)

Номер рішення з/п

Дата прийнятого рішення

Код контролюючого органу

податковий номер платника податків1 або серія та номер паспорта2

Найменування (П. І. Б.) платника податків

Код структурного підрозділу

Заява платника податків (вхідний номер та дата отримання)

Рішення контролюючого органу

дата

номер

дата реєстрації рішення

вихідний номер листа

про проведення (так)

про непроведення (так)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________ 1 Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter