X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Облагаются ли налогом доходы нерезидента за разработку программного обеспечения?

Комментируя индивидуальную налоговую консультацию ГУ ГФС в Одесской области от 27.03.2019 г. № 1276/ІПК/15-32-12-05-09 официальное издание ГФС "Вісник" информирует, что плательщик единого налога не удерживает налог с доходов нерезидента за предоставленные резидентом Республики Польша услуги по разработке программного обеспечения информационной системы для интернет-магазина в случае, если такой резидент-плательщик единого налога является конечным потребителем услуги и соблюден порядок применения международного договора Украины об избежании двойного налогообложения, установленный ст. 103 НКУ.

Добавим, что в консультации налоговики разъясняют, что в данном случае порядок налогообложения доходов в виде выручки или других видов компенсации стоимости выполненных работ, оказанных услуг определены ст.7 Конвенции между Правительством Украины и Правительством Республики Польша об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений от 12.01.93 г.

В частности, статьей 7 "Прибыль от коммерческой деятельности" Конвенции определено, что прибыль предприятия Государства облагается налогом только в этом Государстве, если только предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом государстве через находящееся там постоянное представительство.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.03.2019 № 1276/IПК/15-32-12-05-09

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит про надання податкової консультації щодо утримання податку на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за послуги щодо розробки програмного забезпечення інформаційної системи для інтернет-магазину, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) і повідомляє.

Враховуючи особливості нарахування і сплати окремих податків і зборів платниками єдиного податку, встановлених ст.297 Кодексу, платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III Кодексу (п.297.5 ст.297 Кодексу).

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Перелік таких доходів визначено пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (далі - міжнародний договір)

При цьому, відповідно до пп. "й" п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості виконаних робіт, наданих послуг, наданих резиденту від нерезидента, не підлягають оподаткуванню в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Одночасно, п. 3.2 ст.З Кодексу встановлено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила оподаткування, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

У Вашому випадку порядок оподаткування доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості виконаних робіт, наданих послуг визначено ст.7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень від 12.01.1993 року. Зокрема, ст.7 «Прибуток від комерційної діяльності» Конвенції визначено, що прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо тільки підприємство не здійснює комерційної діяльності в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено ст.103 Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, платник єдиного податку не утримує податок з доходів нерезидента за надані резидентом Республіки Польща послуги з розробки програмного забезпечення інформаційної системи для інтернет-магазину у випадку, якщо такий резидент-платник єдиного податку являється кінцевим споживачем послуги та дотримано порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, встановлений ст.103 Кодексу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter