X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Расчет сумм авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов

ГФС в письме от 10.11.2015 г. № 23921/6/99-99-19-02-02-15 разъясняет, что если эмитент корпоративных прав принимает решение о выплате дивидендов своим акционерам (владельцам), он обязан начислить и внести в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль. Авансовый взнос рассчитывается исходя из суммы превышения дивидендов, подлежащих выплате, над значением объекта налогообложения за соответствующий налоговый (отчетный) год, по результатам которого выплачиваются дивиденды, денежное обязательство относительно которого погашено.

В случае наличия непогашенного денежного обязательства авансовый взнос рассчитывается со всей суммы дивидендов, подлежащих выплате. Авансовый взнос вычисляется по ставке, установленной п. 136.1 ст. 136 НКУ. Сумма дивидендов, которая подлежит выплате, не уменьшается на сумму авансового взноса (п.п. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 НКУ).

Эта норма применяется начиная с выплат дивидендов в 2015 году по итогам предыдущих лет.

При определении суммы превышения подлежащих выплате дивидендов, на которую начисляется авансовый взнос по налогу на прибыль, над значением объекта налогообложения за соответствующий налоговый (отчетный) год необходимо одновременное соблюдение двух условий: представленная декларация по налогу на прибыль за такой год и полностью погашенные налоговые обязательства, самостоятельно начисленные плательщиком в такой декларации. В ином случае авансовый взнос начисляется на всю сумму дивидендов.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.11.2015 р. № 23921/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати авансових внесків при виплаті дивідендів і повідомляє.

Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону (ст. 24 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Закон)).

При цьому пп. 29 ч. 1 ст. 26 Закону встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Пунктом 1 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Пунктом 9 статті 69 Бюджетного кодексу України встановлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами.

Законом України від 21 вересня 2006 року № 185-V "Про управління об'єктами державної власності" (стаття 111) визначено обов'язок державних унітарних підприємств та їх об'єднань спрямовувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що таке спрямування за своїм економічним змістом відповідає визначеному пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняттю дивідендів, при спрямуванні до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу) державні унітарні підприємства та їх об'єднання нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ст. 57 Кодексу.

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Згідно з пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу, крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Ця норма застосовується, починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу).

У разі якщо у звітному році за рішенням власників розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то з метою визначення суми дивідендів, на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об'єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік.

Згідно з підпунктом 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу у разі наявності непогашеного грошового зобов'язання, авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Грошовим зобов'язанням у цьому разі є сума податкових зобов'язань з податку на прибуток, що самостійно нараховані платником у податковій декларації за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Таким чином, при визначенні суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, на яку нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов'язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter