X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.04.2019

Компенсация работнику потраченных на приобретение товаров средств - если директор дает добро, то НДФЛ отсутствует

ГФС долгое время придерживалась позиции, что если работник приобрел товары в интересах работодателя за собственные средства, то есть денежные средства под отчет ему предварительно не выдавались, то сумма денежных средств, выплаченных данному физическому лицу за такие товары, включается в его налогооблагаемый доход как другие доходы и облагается налогом на доходы на общих основаниях (см. индивидуальную налоговую консультацию от 23.02.2018 г. № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК, а также результаты ее судебного обжалования).

Кроме того, Минфин опубликовал разъяснение об обложении НДФЛ средств, потраченных работником на хозяйственные нужды предприятия, в котором разъясняет, что если приобретение товаров осуществлялось в рамках трудовых обязанностей работника, то независимо от того, выданы средства под отчет, или потрачены с такой же целью собственные средства работника (которые потом возмещены работодателем), необходимо рассматривать с учетом требований законодательства о труде.

В индивидуальной налоговой консультации от 21.03.2019 г. № 1143/6/99-99-13-02-03-15 ГФС теперь разъясняет эту ситуацию следующим образом:

  • если приобретение товаров (работ, услуг) в пользу работодателя осуществляется работником за счет собственных средств в связи с выполнением порученной ему работы (трудовой функции), то доход в виде компенсации за приобретенные товары (работы, услуги) не является доходом для целей обложения НДФЛ и военным сбором, при условии подтверждения работодателем целесообразности и обоснованности осуществленных таким работником расходов;
  • если же приобретение товаров (работ, услуг), которое осуществляется работником в пользу работодателя за счет собственных средств, не связано с выполнением трудовой функции таким работником, то доход, выплаченный этом работнику за реализованные (проданные) товары (работы, услуги) включается в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как прочий доход и облагается НДФЛ и военным сбором на общих основаниях.

Таким образом, авансовый отчет, увенчанный утверждающей подписью руководителя предприятия, подтверждает что выплаченная работнику сумма компенсации за приобретенные за собственные средства товары (работы, услуги) в интересах работодателя, не является доходом для целей налогообложения НДФЛ и военным сбором.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 21.03.2019 р. № 1143/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу, отриманого платником податку - фізичною особою від юридичної особи, і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 14.1.195 п. 14.1 ст. 14 Кодексу працівник - це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

Правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці визначає Кодекс законів про працю (далі - КЗпП).

Згідно зі ст. 21 КЗпП особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний, зокрема, роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці (ст. 29 КЗпП).

При цьому працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 30 КЗпП).

Водночас ст. 31 КЗпП передбачено, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Отже, у разі, якщо придбання товарів (робіт, послуг) здійснюється в рамках трудових обов'язків працівника, то незалежно від того, чи видані кошти під звіт, чи витрачені з такою метою власні кошти працівника, які потім відшкодовуються роботодавцем, такі відносини слід розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом.

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:

- сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Кодексу); - інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк, визначено п. 170.9 ст. 170 Кодексу, відповідно до пп. "б" пп. 170.9.1 якого податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу терміну, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, - у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Враховуючи викладене, якщо придбання товарів (робіт, послуг) на користь роботодавця здійснюється працівником за рахунок власних коштів у зв'язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції), то дохід у вигляді компенсації за придбані товари (роботи, послуги) не є доходом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, за умови підтвердження роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснених таким працівником витрат.

Водночас якщо придбання товарів (робіт, послуг), яке здійснюється працівником на користь роботодавця за рахунок власних коштів, не пов'язано з виконання трудової функції таким працівником, то дохід, виплачений цьому працівнику за реалізовані (продані) товари (роботи, послуги), включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter