X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Отражение отрицательного значения налоговых обязательств в приложении Д2 к декларации по НДС

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.03.2019 г. № 1247/6/99-99-12-02-01-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда плательщик НДС в январе 2019 года вернул покупателю предоплату, полученную им в мае - июле и октябре 2018 года. Соответственно, были уменьшены налоговые обязательства по НДС, за счет чего, в январе 2019 года у такого плательщика налога возникло отрицательное значение суммы НДС. Что делать с таким отрицательным значением НДС?

Детализация отрицательного значения разницы между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом, которая переносится в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода, осуществляется только в части периодов ее возникновения. Такие данные отображаются в Приложении 2 к декларации по НДС.

При заполнении приложения Д2 целесообразно применять принцип хронологии формирования отрицательного значения, согласно которому налоговые обязательства текущего (отчетного) периода уменьшаются на сумму налогового кредита в хронологическом порядке его возникновения — от самого старого к самому новому. (см. комментарий к индивидуальной налоговой консультации от 11.05.2018 г. № 2082/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

В консультации дополнительно разъясняется, что в случае возврата поставщиком предоплаты за товар и корректировки налоговых обязательств по НДС в сторону уменьшения, отрицательное значение НДС возникает за счет отрицательного значения налоговых обязательств, а не за счет превышения налогового кредита над значением налоговых обязательств. Поэтому, оснований для декларирования такого отрицательного значения на текущий счет плательщика НДС и/или в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга такого налогоплательщика из других платежей, уплачиваемых в госбюджет, у налогоплательщика нет.

Такое отрицательное значение может быть задекларировано налогоплательщиком в уменьшение суммы налогового долга по НДС, возникшего за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в т.ч. рассроченного или отсроченного) в части, не превышающей сумму, исчисленную в соответствии с п. 2001.3 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, а в случае отсутствия налогового долга — в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.

Текст документа

Щодо порядку заповнення додатка 2 до податкової декларації з ПДВ

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.03.2019 р. № 1247/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства щодо порядку заповнення додатка 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (далі - ПДВ) "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду" (далі - Додаток 2) при виникненні від'ємного значення суми ПДВ за рахунок повернення передоплати за товар та коригування податкових зобов'язань з ПДВ у бік зменшення та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Платником податку у своєму листі повідомлено, що у січні 2019 року ним здійснено повернення покупцю передоплати за товар, отриманої ним у травні - липні та жовтні 2018 року, та відповідно зменшено податкові зобов'язань з ПДВ, за рахунок чого, у січні 2019 року у такого платника податку виникло від'ємне значення суми ПДВ.

Сума від'ємного значення, що розрахована згідно з пунктом 200.1 статті 201 Кодексу, відображається у Додатку 2 до податкової декларації з ПДВ.

Форма та порядок заповнення і подання зазначеного додатка затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289 (з урахуванням внесених до нього змін і доповнень) (далі - Порядок N 21).

При цьому Кодексом та вказаним порядком не встановлено особливостей та хронології відображення від'ємного значення ПДВ звітного (податкового) періоду в Додатку 2 до податкової декларації з ПДВ.

Деталізація від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, здійснюється лише в частині періодів її виникнення. Такі дані відображаються в Додатку 2 до декларації з ПДВ.

Отже, при заповненні як Додатка 2 доцільно застосовувати принцип хронології формування від'ємного значення, згідно з яким податкові зобов'язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення - від найдавнішого до найновішого.

Доцільність застосовування саме такого принципу була запропонована платникам податку листом ДФС від 22.07.2016 N 24830/7/99-99-15-03-02-17 "Про внесення змін до форми податкової декларації з податку на додану вартість".

Додатково інформуємо, що при поверненні постачальником передоплати за товар та коригуванні податкових зобов'язань з ПДВ у бік зменшення, від'ємне значення ПДВ виникає за рахунок від'ємного значення податкових зобов'язань, а не за рахунок перевищення податкового кредиту над значенням податкових зобов'язань, тому, підстав для декларування такого від'ємного значення на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, у платника податку не має.

Таке від'ємне значення може бути задеклароване платником податку у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу - до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter