X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Переоценка основных средств не влияет на доходы плательщика единого налога

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 03.04.2019 г. № 1395/6/99-99-15-02-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда юридическое лицо - плательщик 3 группы единого налога по ставке 5%, осуществило переоценку собственных основных средств по справедливой стоимости на дату баланса. Будет ли учитываться суммы дооценки основных средств ли в доходах плательщика единого налога?

Доходом (объектом налогообложения) юридического лица — плательщика единого налога 3 группы в соответствии с п.п. 2 п. 292.1 НКУ является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 НКУ.

Однако, в случае дооценки основного средства не происходит ни поступления средств и бесплатного получения товаров (услуг).

Плательщики единого налога 3 группы (юридические лица) используют данные упрощенного бухгалтерского учета по доходам и расходам с учетом положений п. 44.2 и п. 44.3 НКУ. Согласно п. 8 П(С)БУ 25 "Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства" юридические лица, ведущие упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством могут учитывать необоротные активы только по первоначальной стоимости без учета уменьшения полезности и переоценки до справедливой стоимости.

Таким образом, сумма дооценки основного средства к справедливой стоимости не учитывается при определении дохода юридического лица — плательщика единого налога 3 группы.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.04.2019 р. № 1395/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування у доходах платником єдиного податку суми дооцінки нежитлових приміщень при проведенні їх переоцінки за справедливою вартістю на дату балансу та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, здійснено переоцінку власних нежитлових приміщень - основних засобів (далі - ОЗ) до справедливої вартості на дату балансу та запитує, чи враховується при визначенні доходу сума дооцінки ОЗ.

Визначення доходу (об'єкта оподаткування) платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Датою отримання доходу вважається дата отримання платником єдиного податку коштів у грошовій формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

При дооцінці ОЗ не відбувається надходження коштів та безоплатного отримання товарів.

Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Кодексу.

Згідно п. 8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Враховуючи зазначене, сума дооцінки ОЗ до справедливої вартості не враховується при визначенні доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter