X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об исправлении ошибки в налоговой накладной, составленной не на весь объем поставленного товара

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от ИНК от 29.03.2019 г. № 1331/6/99-99-15-03-02-15/ІПК информирует, что если поставщиком составлена налоговая накладноя не на полный объем поставленного товара, а только на его часть, то имеет место ошибка, допущенная при составлении налоговой накладной, которая подлежит исправлению путем составления расчета корректировки, которым налоговая накладная с неправильно указанным объемом поставки должна быть выведена в "ноль". При этом поставщик обязан составить новую налоговую накладную на дату фактической отгрузки товара на полный объем отгруженного товара.

Также отмечается, что сумма НДС, указанная в налоговой накладной, составленной с ошибкой (в частности, указано неправильное количество товара, в результате чего неправильно рассчитан объем поставки и сумма НДС), не может быть включена в состав налогового кредита.

Сумма НДС, указанная в правильно составленной налоговой накладной, включается в состав налогового кредита в течение 1095 календарных дней, с даты ее составления при условии своевременной регистрации в ЕРНН.

Если налоговая накладная зарегистрирована в ЕРНН несвоевременно, то сумма НДС, указанная в такой налоговой накладной, в состав налогового кредита может быть включена с даты регистрации такой налоговой накладной в ЕРНН и до истечения срока 1095 календарных дней с даты ее составления.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.03.2019 р. № 1331/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо дати складання розрахунку коригування та включення сум ПДВ до податкового кредиту та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 розділу V ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Згідно з підпунктом 192.1.2 пункту 1.92.1 статті 192 розділу V ПКУ якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Згідно із пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Для виправлення помилок, допущених в обов'язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування складається на дату виявлення помилки.

Тобто, у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:

  • постачальник повинен збільшити податкові зобов'язання в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування;
  • покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено, або за будь-який наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати його складення. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення.

Виходячи зі змісту звернення ТОВ «ТПК Укрхімекспорт», постачальником складено податкову накладну від 16.11.2018 не на повний обсяг поставленого товару (39,385 т) а лише на його частину (37,265 т). Таким чином має місце помилка, допущена при складанні податкової накладної, яка підлягає виправленню шляхом складання розрахунку коригування, яким податкова накладна з неправильно вказаним обсягом поставки має бути виведена в «нуль». При цьому постачальник зобов'язаний скласти нову податкову накладну на дату фактичного відвантаження товару (16.11.2018) на повний обсяг відвантаженого товару (39,385 т).

Також слід зазначити, що сума ПДВ зазначена у податковій накладній, яка була складена з помилкою, зокрема, вказано неправильну кількість товару, в результаті чого обраховано неправильно обсяг постачання та суму ПДВ, не може бути включена до складу податкового кредитує.

Сума ПДВ, зазначена у правильно складеній податковій накладній включається до складу податкового кредиту протягом 1095 календарних днів з дати її складання за умови своєчасної реєстрації в ЄРПН.

Якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН несвоєчасно, то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту може бути включена починаючи з дати реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН і до сплину терміну 1095 календарних днів з дати її складання.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter