X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Может ли жилищный (обслуживающий) кооператив строить жилье в статусе неприбыльщика

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 05.04.2019 г. № 1454/6/99-99-15-02-02-15/ІПК разъясняет вопрос правомерности строительства жилья обслуживающим кооперативом в статусе неприбыльной организации.

Кооператив имеет право находиться в Реестре неприбыльных учреждений и организаций только до начала строительства или после окончания строительства (или приобретения) и сдачи такого объекта (многоквартирного жилого дома) в эксплуатацию. Вместе с тем такой кооператив лишается статуса неприбыльной организации в случае осуществления строительства таких объектов (многоквартирных жилых домов).

К числу неприбыльных организаций, соответствующих требованиям п. 133.4 НКУ и не являющихся плательщиками налога на прибыль, согласно п.п. 133.4.6 НКУ, могут быть отнесены жилищно-строительные кооперативы (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором в соответствии с законом осуществлено принятие в эксплуатацию законченного строительством жилого дома и такой жилой дом сооружался или приобретался жилищно-строительным (жилищным) кооперативом), дачные (дачно-строительные), садоводческие и гаражные (гаражно-строительные) кооперативы (товарищества).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.04.2019 р. № 1454/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питання правомірності будівництва житла обслуговуючим кооперативом в статусі неприбуткової організації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Статтею 6 розділу II Закону України від 10.07.2003 N 1087-IV "Про кооперацію", який регулює правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні, встановлено, що кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 N 76, житлово-будівельним кооперативом вважається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Отже, кооператив має право перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій лише до початку будівництва або після закінчення будівництва (або придбання) і здачі такого об'єкта (багатоквартирного житлового будинку) в експлуатацію.

При цьому, такий кооператив позбавляється статусу неприбуткової організації у разі здійснення будівництва таких об'єктів (багатоквартирних житлових будинків).

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter