X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Особенности составления сводных накладных предпринимателями

ООО "ЮБК "ЭКСПЕРТ"

По вопросам консультаций обращаться по тел. 0 800 750 570 (многоканальный), (044) 221 05 57

ГУ ГФС в Полтавской области в ИНК от 25.04.2019 г. № 1844/ФОП/М/16-31-13-02-16/ІПК, рассмотрев вопрос относительно возможности составления предпринимателем - плательщиком НДС сводных налоговых накладных в случае осуществления операций поставки товаров в магазинах розничной торговли конечным потребителям (незарегистрированным плательщикам НДС) и на сумму превышения цены приобретения товаров над фактической ценой их поставки, сообщает следующее:

  • в случае поставки товаров, база налогообложения которых превышает фактическую цену поставки таких товаров, может составить не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлены такие поставки, сводную налоговую накладную с учетом сумм налога, рассчитанных исходя из превышения базы налогообложения над фактической ценой, определенных отдельно по каждой операции поставки товаров/услуг;
  • операции плательщика НДС по поставке товаров/услуг за наличные средства конечному потребителю, в частности реализация товаров в магазинах розничной торговли, не может расцениваться как поставка товаров, имеющая непрерывный или ритмичный характер.

Следовательно, по таким операциям предприниматель - плательщик НДС обязан составить налоговую накладную по ежедневным итогам операций (если налоговая накладная не была составлена на эти операции).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.04.2019 р. № 1844/ФОП/М/16-31-13-02-16/ІПК

Головне правління Державної фіскальної служби у Полтавській області відповідно до статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) розглянуло звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо можливості складання фізичною особою - підприємцем - платником ПДВ зведених податкових накладних у разі здійснення операцій з постачання товарів у магазинах роздрібної торгівлі кінцевим споживачам (незареєстрованим платникам ПДВ) та на суму перевищення ціни придбання товарів над фактичною ціною їх постачання, і у межах компетенції повідомляє.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276 (далі -Порядок №1307).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Щодо можливості складання фізичною особою-підприємцем -платником ПДВ зведеної податкової накладної на суму перевищення ціни придбання товарів над фактичною ціною їх постачання.

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.

Згідно з пунктом 15 Порядку №1307, у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може, скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа-підприємець - платник ПДВ у разі постачання товарів, база оподаткування яких визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів, може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

Щодо можливості складання фізичною особою-підприємцем -платником ПДВ зведеної податкової накладної у разі здійснення операцій з постачання товарів у магазинах роздрібної торгівлі кінцевим споживачам (незареєстрованим платникам ПДВ).

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ платники податку у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

  • покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
  • покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

  • здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
  • виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
  • надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Таким чином, операція платника ПДВ з постачання товарів/послуг за готівкові кошти кінцевому споживачеві (не зареєстрованому як платник ПДВ), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), зокрема реалізація товарів у магазинах роздрібної торгівлі такому кінцевому споживачеві, не може розцінюватись як постачання товарів, що має безперервний або ритмічний характер.

Отже, за такими операціями фізична особа - підприємець - платник ПДВ, який є постачальником товарів, зобов'язаний складати податкову накладну за щоденними підсумками операцій, як це передбачено нормами пункту 201.4 статті 201 ПКУ (якщо податкова накладна не була складена на ці операції).

Водночас слід зауважити, що кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів і матеріалів, що стосуються окремої справи.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter