X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Обложение НДС операций разработки и тестирования программного обеспечения для нерезидента

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.04.2019 г. № 1825/ІПК/17-00-12-01-06 отвечает на вопрос о порядке обложения НДС операций поставки нерезиденту услуг по разработке и тестированию программного обеспечения, а также регистрации такого субъекта хозяйствования плательщиком НДС.

В случае осуществления резидентом операций по поставке нерезиденту, зарегистрированному как субъект хозяйствования за пределами таможенной территории Украины, услуг по разработке и тестированию программного обеспечения, указанных в п.п. "в" п. 186.3 НКУ, такие операции не являются объектом обложения НДС.

В случае осуществления субъектом хозяйствования - резидентом операций, не являющихся объектом обложения НДС, такие операции не учитываются при расчете общего объема операций по поставке товаров/услуг для целей регистрации плательщиком НДС.

В отличие от операций, облагаемых по нулевой ставке и освобожденных от обложения НДС, суммы которых учитываются при расчете объема операций для регистрации плательщиком НДС.

Текст документа

Про оподаткування ПДВ

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.04.2019 р. № 1825/ІПК/17-00-12-01-06

Головне управління ДФС у Рівненській області розглянуло звернення платника щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання резидентом нерезиденту послуг з розробки та тестування програмного забезпечення, а також реєстрації суб'єкта господарювання як платника ПДВ, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, зазначених у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

До таких послуг належать, зокрема, консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Тобто, у разі здійснення резидентом операцій з постачання послуг з розроблення та тестування програмного забезпечення, зазначених у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, нерезиденту (зареєстрованого як суб'єкт господарювання за межами митної території України), то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233.

Для цілей оподаткування ПДВ платниками податку є особи, перелік яких визначено підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I та пунктом 180.1 статті 180 розділу V ПКУ, зокрема юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі.

Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

При цьому до загального обсягу оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не враховується.

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ.

Враховуючи викладене, у разі здійснення суб'єктом господарювання - резидентом операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, в даному випадку, операцій з постачання послуг з розроблення та тестування програмного забезпечення, зазначених у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, нерезиденту (зареєстрованому як суб'єкт господарювання за межами митної території України), то вказані операції не враховуються при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації платником ПДВ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter