X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Инкассация в банк кассиром иным, кроме кассира, работником предприятия

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 10.05.2019 г. № 2049/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 45 разд. IV Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148, на предприятиях, имеющих одного кассира, в случае необходимости временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по письменному приказу руководителя.

С этим работником заключается договор о полной материальной ответственности на время исполнения им обязанностей кассира.

Ценности, переданные кассиру под ответственность, в случае его отсутствия пересчитываются другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя и главного бухгалтера или в присутствии комиссии, назначенной руководителем учреждения/предприятия. О результатах пересчета и передачи ценностей составляется акт за подписями указанных лиц.

Учреждения/предприятия, штатным расписанием которых не предусмотрена должность кассира, исполнение его обязанностей возлагают на бухгалтера или другого работника, с которым заключается договор о полной материальной ответственности, согласно письменному распоряжению руководителя.

Таким образом, если согласно письменному приказу руководителя исполнение обязанностей кассира в части проведения инкассации наличности в банк закреплено, как за кассиром, так и за другим работником (например, водителем), то такой работник может осуществить инкассацию в банк при наличии на рабочем месте кассира.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.05.2019 р. № 2049/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист ПП щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо проведення інкасації до банку іншим працівником підприємства, з яким укладено договір про матеріальну відповідальність.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у текс), фізичними особами.

Пунктом 45 розділу IV Положення N 148 визначено, що касир/працівник іншої/іншого установи/підприємства, залучений на підставі укладеного договору на надання послуги з надання персоналу, несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей відповідно до законодавства України.

Касиру/працівнику іншої/іншого установи/підприємства, залученому на підставі укладеного договору на надання послуги з надання персоналу, забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

В/на установах/підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов’язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов’язків касира.

Цінності, передані касиру під відповідальність, у разі його відсутності перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником установи/підприємства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

Установи/підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов'язків покладають на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до письмового розпорядження керівника.

Враховуючи зазначене, якщо за письмовим наказом керівника виконання обов’язків касира у частині проведення інкасації готівки до банку закріплено, як за касиром, так і за іншим працівником (наприклад водієм), то такий працівник може здійснити інкасацію до банку у разі наявності на робочому місці касира.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter