X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
16.05.2019

О дате возникновения налоговых обязательств и налогового кредита при выполнении работ за бюджетные средства

ГУ ГФС в Днепропетровской области в индивидуальной налоговой консультации от 08.05.2019 г. № 2023/ІПК/10/04-36-12-01-16 отвечает на вопрос о дате возникновения налоговых обязательств и налогового кредита при выполнении работ за бюджетные средства.

Общество заключило договоры на выполнение работ. Договор № 1 с Исполнительным комитетом городского совета, денежные средства по которому в оплату работ зачисляются из соответствующего счета Казначейства как на текущий счет предприятия, открытый в территориальном органе Казначейства, так и на текущий счет, открытый в коммерческом банке.

Договор № 2 заключен с коммунальной организацией, согласно которому общество является субподрядчиком, и денежные средства в оплату работ поступают с текущего счета генподрядчика.

В соответствии с п.п. 14.1.266 НКУ по операциям выполнения подрядных строительных работ субъекты предпринимательской деятельности могут применять кассовый метод налогового учета.

В соответствии с п. 187.7 НКУ датой возникновения налоговых обязательств при поставке товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств является дата зачисления таких средств на банковский счет плательщика налога или дата получения соответствующей компенсации в любой другой форме, включая уменьшение задолженности такого налогоплательщика по его обязательствам перед бюджетом.

Подтверждением того, что товары/услуги оплачиваются за счет бюджетных средств, является наличие в договоре о поставке товаров/услуг условии, что оплата за поставленные товары/услуги осуществляется с соответствующего счета Государственного казначейства Украины.

Таким образом, в случае если денежные средства в оплату работ по договору № 1 поступают обществу с соответствующего счета Казначейства, они считаются бюджетными средствами, независимо от направления их зачисления - на текущий счет, открытый в территориальном органе Казначейства, или на текущий счет в коммерческом банке.

Следовательно, датой возникновения налоговых обязательств по оплате выполнению работ по договору № 1 в соответствии с п. 187.7 НКУ будет дата зачисления таких денежных средств на вышеприведенные счета.

В то же время, если оплата за выполнение работ по договору № 2 поступает обществу с текущего счета генподрядчика, такую оплату нельзя считать оплатой за счет бюджетных средств. Поэтому дата возникновения налоговых обязательств при оплате выполнения работ по договору № 2 определяется в общем порядке по правилам первого события.

Кассовый метод на указанные операции не распространяется, дата возникновения права на налоговый кредит определяется в общеустановленном порядке по правилу первого события в соответствии с п. 198.2 НКУ.

Текст документа

Про оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 08.05.2019 р. № 2023/ІПК/10/04-36-12-01-16

Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області розглянуло запит Товариства щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), повідомляє таке.

Як зазначено у зверненні, Товариство уклало договори на виконання робіт:

  • договір № 1 з Виконавчим комітетом міської ради, грошові кошти за яким в оплату робіт зараховуються з відповідного рахунку Державного казначейства України як на поточний рахунок підприємства, відкритий у територіальному органі Держказначейства, так і на поточний рахунок, відкритий у комерційному банку;
  • договір № 2 з комунальною організацією, згідно якого товариство є субпідрядником, та грошові кошти в оплату робіт надходить з поточного рахунку генпідрядника.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Пунктом 187.1 статті 187 ПКУ розділу V ПКУ визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ. Відповідно до пункту 187.7 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є наявність у договорі про поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені товари/послуги здійснюється з відповідного рахунка Державного казначейства України.

Враховуючи вищенаведене, у разі якщо грошові кошти в оплату робіт за договором № 1 надходять товариству з відповідного рахунку Державного казначейства України, вони вважається бюджетними коштами, незалежно від напрямку їх зарахування: на поточний рахунок, відкритий у територіальному органі Держказначейства чи на поточний рахунок у комерційному банку.

Отже, дата виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з виконання робіт за договором № 1 визначається товариством відповідно до пункту 187.7 статті 187 розділу V ПКУ як дата зарахування таких грошових коштів на вищенаведені рахунки.

Натомість, якщо оплата за виконання робіт за договором № 2 надходить товариству з поточного рахунку генпідрядника, така оплата не вважається оплатою за рахунок бюджетних коштів.

У зв'язку з чим, дата виникнення податкових зобов'язань товариства при здійсненні операцій з виконання робіт за договором № 2 визначається у загальному порядку, за правилом першої події.

Відповідно до підпункту «а» пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Згідно з пунктом 198.2 статті 198 розділу V ПКУ датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг.

При цьому нормами ПКУ визначено коло операцій, на які поширюється касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Так, відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ.

Платник податку, який виконує підрядні будівельні роботи, може обрати за власним бажанням порядок ведення податкового обліку за касовим методом.

Отже, враховуючи те, що пунктом 187.7 статті 187 розділу V ПКУ визначений особливий порядок виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, а не визначено, що на зазначені операції поширюється касовий метод, дата виникнення права на податковий кредит при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів визначається у загальновстановленому порядку за правилом першої події відповідно до пункту 198.2 статті 198 розділу V ПКУ.

Разом з цим повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної податкової консультації з порушеного питання, а тому у разі необхідності пропонуємо повторно звернутися до контролюючого органу із наданням детального опису здійснюваних операцій та копій документів, що стосуються таких операцій.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.1 статті 52 розділу II ПКУ).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter