X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
29.12.2015
Исполнители работ, в том числе по результатам процедур закупки, не относятся к получателям бюджетных средств

Согласно части 1 статьи 2 Кодекса получатель бюджетных средств - предприятие, общественная или иная организация, которая не имеет статуса бюджетного учреждения, уполномоченная распорядителем бюджетных средств на осуществление мероприятий, предусмотренных бюджетной программой, и получающая на их выполнение бюджетные средства.

Пунктом 4.16 Порядка казначейского обслуживания местных бюджетов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.08.2012 г. № 938, и абзацем седьмым пункта 2.1 Порядка казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 24.12.2012 г. № 1407, предусмотрено, что исполнители работ, которые в соответствии с заключенными договорами выполняют для бюджетного учреждения или получателя соответствующие работы (оказывают услуги, поставляют товары), не включаются в сеть.

Таким образом, исполнители работ, в том числе по результатам процедур закупки, не относятся к получателям бюджетных средств.

Больше новостей
Текст документа

Щодо визначення одержувача бюджетних коштів

Лист Державної казначейської служби України від 25.09.2015 р. № 14-08/868-23932

Державна казначейська служба України розглянула лист щодо надання роз'яснень і в межах компетенції повідомляє.

Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі (частина 7 статті 22 Бюджетного кодексу України).

Частиною 2 статті 1 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" встановлено, що термін "одержувач бюджетних коштів" вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України (далі - Кодекс).

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу одержувач бюджетних коштів - це суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.

Пунктом 4.16 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 N 938 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за N 1569/21881, та абзацом сьомим пункту 2.1 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 N 1407 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за N 130/22662, передбачено, що виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.

Отже, виконавці робіт, у тому числі за результатами процедур закупівлі, не відносяться до одержувачів бюджетних коштів.

Разом із тим, Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" визначено, які кошти належать до публічних коштів та підприємства, що є суб'єктами господарювання державної та комунальної власності, на які поширюються вимоги зазначеного Закону.

В. о. Голови В. Дуда

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter