X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
22.05.2019

Дата возникновения налоговых обязательств при осуществление операций поставки товаров на условиях DDP

ООО "ЮБК "ЭКСПЕРТ"

По вопросам консультаций обращаться по тел. 0 800 750 570 (многоканальный), (044) 221 05 57

Согласно условий договора поставки поставщик товара обязуется осуществлять также доставку такого товара до места нахождения торгового объекта покупателя автомобильным транспортом на условиях DDP. При этом дата загрузки товара в транспортное средство для его доставки не совпадает с датой его получения покупателем.

Правила Інкотермс 2010 - это условия поставки в договоре покупки-продажи товаров и переход рисков потери или повреждения товара, а также расходов сторон контракта, связанных с поставкой товара. Правила Інкотермс не регулируют переход права собственности на товар. Так, термин DDP в правилах Інкотермс 2010 значит, что продавец несет все расходы и риски, связанные с доставкой товару до места назначения, и предусматривает максимальный объем обязанностей продавца.

Процитировав нормы НКУ, ГФС в ИНК от 17.04.2019 г. № 1645/6/99-99-15-03-02-15/ІПК делает вывод, что с целью обложения НДС операций поставки товаров, оплата за которые не состоялась, датой возникновения налоговых обязательств по НДС считается дата, на которую приходится начало передачи товара от поставщика или непосредственно покупателю, или организации, которая будет осуществлять доставку покупателю такого товара (за исключением определения даты возникновения налоговых обязательств по кассовому методу).

На такую дату поставщик обязан составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в установленные НКУ сроки в ЕРНН.

Такая налоговая накладная, зарегистрирована в ЕРНН, является основанием для покупателя для включения сумм НДС, указанных в ней, в состав налогового кредита.

Таким образом, из данной консультации можно сделать вывод, что налоговые обязательства продавцом и налоговый кредит покупателем в указанном случае формируются по дате составления налоговой накладной.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 17.04.2019 р. № 1645/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту у разі здійснення операцій з постачання товарів на умовах поставки DDP (правила ІНКОТЕРМС 2010) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі -ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, згідно умов договору поставки постачальник товару зобов'язується здійснювати також доставку такого товару до місця знаходження торговельного об'єкта покупця автомобільним транспортом на умовах DDP. При цьому дата завантаження товару у транспортний засіб для його доставки не співпадає з датою його отримання покупцем.

Правила Інкотермс 2010 - це умови поставки в договорі купівлі-продажу товарів та перехід ризиків втрати чи пошкодження товару, а також витрат сторін контракту, пов'язаних із поставкою товару. Правила Інкотермс не регулюють перехід права власності на товар. Так, термін DDP у правилах Інкотермс 2010 означає, що продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до місця призначення та передбачає максимальний обсяг обов'язків продавця.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Відповідно до пунктів 5.1 і 5.2 статті 5 розділу І ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 розділу І ПКУ. При цьому у разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлені статтею 187 розділу V ПКУ.

Так, відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з пунктами 201.1 статті 201 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, придбання або виготовлення товарів та послуг (пункт 198.1 статті 198 розділу V ПКУ).

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/ нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, придбання або виготовлення товарів та послуг (пункт 198.1 статті 198 розділу V ПКУ).

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 розділу V ПКУ датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
  • дата отримання платником податку товарів/послуг.

Разом з тим, пунктом 198.6 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ.

Таким чином, з метою оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася, датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю такого товару (за виключенням визначення дати виникнення податкових зобов'язань за касовим методом).

На зазначену дату постачальник зобов'язаний скласти податкову накладну (в описаному у зверненні прикладі 31.01.2019) та зареєструвати її у встановлені ПКУ терміни в ЄРПН.

Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для покупця для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter