X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке подачи заявления с жалобой на продавца за нарушение срока регистрации налоговой накладной

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 17.05.2019 г. № 2215/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что в соответствии с абз. 24 п. 201.10 НКУ, в случае ошибки продавца товаров/услуг при указании обязательных реквизитов налоговой накладной, предусмотренных п. 201.1 201 НКУ, и/или нарушения продавцом/покупателем предельных сроков регистрации в ЕРНН) (кроме налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых остановлена ​​в соответствии с п. 201.16 НКУ) налоговой накладной и/или расчета корректировки покупатель/продавец таких товаров/услуг имеет право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на такого продавца/покупателя.

Такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации за отчетный (налоговый) период, в котором представлена налоговая накладная или допущены ошибки при указании обязательных реквизитов налоговой накладной и/или нарушены предельные сроки регистрации в ЕРНН.

К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг, или копии первичных документов, подтверждающих факт получения таких товаров/услуг.

В течение 90 календарных дней со дня поступления такого заявления с жалобой с учетом требований, установленных п.п. 78.1.9 НКУ, контролирующий орган обязан провести документальную проверку указанного продавца для выяснения достоверности и полноты начисления им обязательств по налогу по такой операции (абз. 25 п. 201.10 НКУ).

Исходя из формы Приложения 8 к декларации в соответствующих ее графах покупатель указывает показатели, подтверждаемые первичными документами, копии которых прилагаются к заявлению, а также описание нарушений продавца, в том числе в случае отказа составить налоговую накладную/расчет корректировки к налоговой накладной указываются номер и дата первичного документа, удостоверяющего факт уплаты налога в связи с приобретением товаров/услуг, или факт получения/возврата таких товаров/услуг.

При этом подача Приложения 8 к декларации не является основанием для формирования налогового кредита покупателем товаров/услуг.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 17.05.2019 р. № 2215/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку подання заяви зі скаргою на продавця за порушення терміну реєстрації податкової накладної, правомірністю формування податкового кредиту на підставі такої скарги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до абзацу двадцять четвертого пункту 201.10 статті 201 ПКУ, у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) (крім податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця.

Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН.

У випадку, що розглядається, таке право зберігається за покупцем до 20.06.2019 р.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 ПКУ, контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією (абзац двадцять п’ятий пункту 201.10 статті 201 ПКУ).

Форму податкової декларації з податку на додану вартість та порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289, із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 21).

Згідно з пунктом 17 розділу III Порядку N 21 у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д8) (Додаток 8). Копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 ПКУ, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

Виходячи з форми Додатку 8 до декларації у відповідних його графах покупцю необхідно вказувати показники, що підтверджуються первинними документами, копії яких додаються до заяви, а також опис порушень продавця, зокрема у разі відмови скласти податкову накладну/розрахунок коригування до податкової накладної зазначаються номер і дата первинного документа, що засвідчує факт сплати податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг, або факт отримання/повернення таких товарів/послуг.

При цьому подання Додатку 8 до декларації не є підставою для формування податкового кредиту покупцем товарів/послуг.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter