X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.06.2019

Как рассчитать зарплату, если месяц отработан не полностью

Официальное издание ГФС "Вісник" опубликовало следующую информацию.

Минсоцполитики в письме от 15.04.2019 г. № 553/0/206-19 разъясняет, что при заключении трудового договора с работником оговаривается, по какой форме (системе) будет осуществляться оплата его труда. В частности, если устанавливается повременная система оплаты труда, то отмечается, какая норма труда устанавливается: часовая или месячная, в соответствии с чем будет производиться оплата - по отработанный час или за месяц.

При повременной оплате труда размер заработной платы работников зависит от тарифной ставки (оклада) и количества отработанного времени, то есть предусматривает определение размера основной заработной платы на основании количества отработанного рабочего времени и квалификации работника.

При повременной форме оплаты труда заработная плата определяется либо по часовой тарифной ставке или по количеству отработанных рабочих дней и дневными тарифными ставками, или по месячным должностным окладам.

При этом должностной оклад - это, как правило, норма оплаты труда за месяц руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих.

Если работником выполнена полная месячная норма труда, то ему должны начислить оклад, если работником отработан неполный месяц или не выполнены норму труда, то оклад начисляется пропорционально выполненной норме труда (времени).

Учитывая вышесказанное, если работником, которому установлен должностной оклад (месячная тарифная ставка), отработана не полная месячная норма труда, то заработную плату необходимо рассчитывать пропорционально отработанному времени, а именно исходя из отработанных дней.

Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від від 15.04.2019 р. № 553/0/206-19

Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства розглянуто лист щодо виплати працівникові окладу (місячної тарифної ставки) у випадку, коли ним не відпрацьовано місячну норму праці, та повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Діючим законодавством України, зокрема статтею 97 Кодексу законів про працю України, встановлено, що оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

У кожному конкретному випадку повинна застосовуватися саме та форма оплати праці, яка найбільше відповідатиме організаційно-технічним умовам виробництва і тим самим сприятиме поліпшенню результатів трудової діяльності.

При укладенні трудового договору з працівником обумовлюється, за якою формою (системою) буде здійснюватися оплата його праці. Зокрема, якщо встановлюється погодинна система оплати праці, то зазначається, яка норма праці встановлюється: годинна або місячна, відповідно до чого буде провадитись оплата - за відпрацьовану годину або за місяць.

При почасовій оплаті праці розмір заробітної плати працівників залежить від тарифної ставки (окладу) та кількості відпрацьованого часу, тобто передбачає визначення розміру основної заробітної плати на підставі кількості відпрацьованого робочого часу та кваліфікації працівника.

При почасовій формі оплати праці заробітна плата визначається або за годинною тарифною ставкою, або за кількістю відпрацьованих робочих днів та денними тарифними ставками, або за місячними посадовими окладами.

При цьому посадовий оклад - це, як правило, норма оплати праці за місяць керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців.

Якщо працівником виконано повну місячну норму праці, то йому мають нарахувати оклад, якщо працівником відпрацьовано неповний місяць чи не виконано норму праці, то оклад нараховується пропорційно виконаній нормі праці (часу).

Враховуючи вищезазначене та зміст листа, якщо працівником, якому встановлено посадовий оклад (місячну тарифну ставку), відпрацьовано не повну місячну норму праці, то заробітну плату необхідно розраховувати пропорційно відпрацьованому часу, а саме виходячи з відпрацьованих днів.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Ю. Кузовой

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter