X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
12.06.2019

Выплата дивидендов за прошлые года не зависит от наличия текущей прибыли

ГУ ГФС в г. Киеве в индивидуальной налоговой консультации от 28.05.2019 г. № 2419/ІПК/26-15-12-03-11 напоминает, что согласно п.п. 14.1.49 НКУ дивиденды - это платеж, осуществляемый юридическим лицом, в том числе эмитентом корпоративных прав, инвестиционных сертификатов или других ценных бумаг в пользу владельца таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета.

Пункт 4 П(С)БУ 15 "Доход" определяет дивиденды как часть чистой прибыли, распределенную между участниками (собственниками) в соответствии с долей их участия в собственном капитале предприятия.

Утверждение порядка распределения прибыли, срока и порядка выплаты части прибыли (дивидендов) ст. 59 Закона о хозяйственных обществах отнесено компетенции собрания общества с ограниченной ответственностью, состоящее, согласно абз. 1 ст. 58 Закона о хозяйственных обществах, из участников общества или назначенных ими представителей.

Подпунктом 57.11.1 НКУ установлено, что в случае принятия решения о выплате дивидендов плательщик налога на прибыль - эмитент корпоративных прав, на которые начисляются дивиденды, проводит указанные выплаты владельцу таких корпоративных прав независимо от того, есть ли налогооблагаемая прибыль, рассчитанная по правилам, определенным ст. 137 НКУ.

При этом НКУ не устанавливает запрет для выплаты дивидендов при:

  • отсутствии чистой прибыли или налогооблагаемой прибыли, рассчитанной по правилам, определенным ст. 137 НКУ, если имеется нераспределенная прибыль прошлых лет;
  • наличии непокрытого убытка за прошлые годы.
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 28.05.2019 р. № 2419/ІПК/26-15-12-03-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо прийняття рішення про виплату дивідендів учасниками товариства та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV, із змінами і доповненнями (далі - ЦКУ).

Пунктом 1 ст. 116 ЦКУ, зокрема, встановлено, що учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди).

Відповідно до абз. 1 ст. 58 Закону України від 19 вересня 1991 року N 1576-XII "Про господарські товариства", із змінами і доповненнями (далі - Закон N 1576-XII), вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами (ст. 59 Закону N 1576-XII).

Згідно з пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 ПКУ дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Підпунктом 57.11.1 п. 57.11 ст. 57 ПКУ встановлено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, із змінами і доповненнями, встановлено, що дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Дивіденди розраховуються виходячи з прибутку, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.

При цьому ПКУ не визначає заборони для виплати дивідендів при відсутності чистого прибутку або оподаткованого прибутку, розрахованого за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ, за наявності нерозподіленого прибутку минулих років, та заборони виплати дивідендів при наявності непокритого збитку за минулі роки.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter