X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
05.07.2019

Отражение экспорта и последующего возврата части товара в отчете о контролируемых операциях

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.07.2019 г. № 3009/6/99-99-15-02-01-15/ІПК разъясняет, что в разделе "Відомості про контрольовані операції" Отчета о контролируемых операциях, утвержденного приказом Минфина от 18.01.2016 № 8, указываются детализированные сведения обо всех контролируемых операциях, осуществленных налогоплательщиком в отчетном периоде с лицом, информация о которой указанная в разделе "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" приложения к Отчету о контролируемых операциях (п. 5 раздела IV Порядка составления Отчета о контролируемых операциях).

При этом, каждая задекларированная контролируемая операция должна быть идентифицирована и ее наименование должно быть указано в графе 2 раздела III "Порядок заповнення основної частини Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції" Порядка.

Таким образом, с целью идентификации контролируемой операции в Отчете о контролируемых операциях следует отражать все осуществленные хозяйственные операции за соответствующий налоговый (отчетный) год, которые могут влиять на объект обложения налогом на прибыль.

Если поставка товара и возврат части этого товара состоялись в течение одного отчетного календарного года, то такие операции в отчете о контролируемых операциях отражаются свернуто - путем уменьшения стоимости поставки на стоимость возвращенного товара.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.07.2019 р. № 3009/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у звіті про контрольовані операції господарської операції з експорту товару і поверненої частини такого товару протягом звітного (податкового) періоду (року) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Статтею 1 Закону України від 16.07.99 р. N 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що господарська операція -це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо.

Нагадаємо, що об'єктом оподаткування для цілей податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу).

Згідно з п. 44.2 ст. 44 Кодексу для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Форма Звіту про контрольовані операції (далі - Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі - Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до п. 4 розділу III Порядку у графі 4 Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду за даними бухгалтерського обліку платника.

У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту (п. 5 розділу IV Порядку).

При цьому, кожна задекларована контрольована операція має бути ідентифікована та її найменування повинно бути зазначене у графі 2 розділу III «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» Порядку.

Таким чином, з метою ідентифікації контрольованої операції у Звіті відображаються всі здійснені господарські операції за відповідний податковий (звітний) рік, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

У разі якщо операція з поставки товару і повернення частини цього товару відбулась протягом одного звітного календарного року, то такі операції відображаються згорнуто у Звіті шляхом зменшення вартості поставки на вартість поверненого товару.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter