X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Амортизація основних засобів у період їх тимчасового невикористання

ТОВ "ЮБК "ЕКСПЕРТ"

З питань консультацій звертатися за тел. 0 800 750 570 (багатоканальний), (044) 221 05 57

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 НКУ.

Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абз. 2 п. 138.1 ст. 138 НКУ), та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до п. 138.3 ст. 138 НКУ (абз. 2 п. 138.2 ст. 138 НКУ).

Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 НКУ наведено поняття "амортизація", яке визначається як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття "амортизація" містяться в П(С)БО-7 та МСБО-16.

У зв'язку з цим ДФС в ІПК від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК вважає, що на період тимчасового невикористання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання), амортизація на такі основні засоби не нараховується.

Зауважимо, що у попередніх консультаціях на цю тему, ДФС висловлювала також думку, вважая, що основні засоби, які фактично не використовуються в господарській діяльності (при цьому неважливо - тимчасово чи ні), є невиробничими. Але невиробничим є засіб, що не призначений для використання в господарській діяльності. Тобто призначення основного засобу, який тимчасово не експлуатується, не змінюються. Наприклад, приміщення, яке надається в оренду, у проміжок часу між закінченням оренди згідно одного договору, та надання його у використання по другому договору. В цьому випадку основний засіб утримується, як і раніше, з метою господарського використання.

Таким чином, не можна вважати тимчасово не використовуваний об’єкт основних засобів невиробничим. До того ж, відповідно до п. 55 МСБО-16 амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо нарахування амортизації основних засобів у податковому обліку у випадку, якщо такі основні засоби тимчасово не використовуються, але з експлуатації не виводяться та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє наступне.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у статті 138 Кодексу.

Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац другий пункту 138.1 статті 138 Кодексу), та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до пункту 138.3 статті 138 Кодексу (абзац другий пункту 138.2 статті 138 Кодексу).

Підпунктом 14.1.3 пункту 14.1 статті 14 Кодексу наведено поняття "амортизація", яке визначається як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття "амортизація" містяться в П(С)БО 7 та МСБО 16.

Тобто, на період тимчасового не використання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання), амортизація на такі основні засоби не нараховується

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter