X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
06.08.2019

Юридическое лицо на едином налоге включает обнаруженный излишек основных средств в доход

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.07.2019 г. № 3418/6/99-99-12-02-03-15/ІПК разъясняет, что в случае выявления излишков товаров имеет место бесплатное получение товаров (запасов). Товары в виде материальных ценностей, которые приобретены (получены) и содержатся предприятием с целью дальнейшей продажи, для целей бухгалтерского учета считаются запасами в соответствии с п.6 П(С)БУ 9 "Запасы".

Согласно п. 2.14 Методических рекомендации по бухгалтерскому учету запасов, утвержденных приказом Минфина от 10.01.2007 г. № 2, выявленные в процессе инвентаризации излишки запасов приходуются по чистой стоимости реализации запасов, если они реализуются, или в оценке возможного использования запасов, если они используются на самом предприятии. Бесплатное получение товаров приводит к росту запасов, что, в свою очередь, вызывает рост собственного капитала предприятия.

Таким образом, сумма выявленных излишков товаров включается в состав дохода плательщика единого налога за тот отчетный период, в котором избыток основных средств был оприходован.

Сумма полученного дохода отражается в строке 1 раздела II Налоговой декларации плательщика единого налога третьей группы (юридического лица), форма которой утверждена приказом Минфина от 17.03.2017 г. № 369.

Текст документа

Про визначення доходу платника єдиного податку третьої групи - юридичної особи

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.07.2019 р. № 3418/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо визначення бази оподаткування єдиним податком, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи без сплати ПДВ, в квітні 2019 року за результатом інвентаризації матеріальних цінностей виявило надлишки основних засобів (далі - ОЗ), які оприбутковані із збільшенням доходів звітного періоду. Товариство запитує, чи оподатковується єдиним податком сума виявлених надлишків ОЗ, як такий дохід відобразити у податковій декларації.

Згідно з п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Відповідно до 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Кодексу.

Юридичні особи - платники єдиного податку ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Необліковані основні засоби, що виявлені за результатами інвентаризації, призводять до зростання власного капіталу юридичної особи, тому вважаються доходом платника єдиного податку третьої групи, проте потребують достовірного визначення його оцінки.

У разі виявлення надлишків товарів має місце безкоштовне отримання товарів (запасів).

Товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу, для цілей бухгалтерського обліку вважаються запасами (п.6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за № 751/4044).

Відповідно до п. 2.14 Методичних рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2, виявлені у процесі інвентаризації надлишки запасів оприбутковуються за чистою вартістю реалізації запасів, якщо вони реалізуються, або в оцінці можливого використання запасів, якщо вони використовуються на самому підприємстві.

Безкоштовне отримання товарів призводить до зростання запасів, що, в свою чергу, зумовлює зростання власного капіталу підприємства.

Отже, сума виявлених надлишків товарів включається до складу доходу платника єдиного податку за той звітний період, у якому надлишок ОЗ оприбуткований.

Сума отриманого доходу відображається у рядку 1 розділу II податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369.

При цьому зазначаємо, що платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п.291.4 ст.291 Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст.293, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою І розділу XIV Кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом (частина третя п.293.8 ст.293 Кодексу).

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter