X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
03.09.2019

Исправление неправильно указанного в налоговой накладной ИНН покупателя

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 27.08.2019 г. № 3999/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъяснила, что поскольку в налоговой декларации по НДС указываются данные, указанные в составленной на основании первичных документов налоговой накладной, объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчетах корректировки к ней, не подлежат отражению в налоговой декларации по НДС.

В соответствии с п. 50.1 НКУ в случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ - 1095 дней) налогоплательщик самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных ст. 50 НКУ), он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой декларации по форме действующего на момент подачи уточняющего расчета.

Поскольку в декларации указываются данные, определенные на основании первичных документов, отражению в налоговой отчетности по НДС подлежат налоговые обязательства, определенные на дату составления налоговой накладной с "неверным" ИНН. Расчет корректировки и вторая налоговая накладная не влияют на определенное налоговое обязательство, поэтому операция связана с исправлением ошибки в ИНН покупателя, отражению налоговой отчетности по НДС не подлежит.

Исправление неправильно указанного ИНН покупателя необходимо осуществить методом сторно в приложении 5 уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.08.2019 р. № 3999/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей виправлення помилок в податкових накладних та податковій звітності з ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ,

При цьому пунктом 44.1 статті 44 ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Пунктом 192.1 статті 192 ПКУ передбачено, зокрема, що у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, складається розрахунок коригування до податкової накладної.

У випадку зазначення «невірного» індивідуального податкового номера (далі - ІПН) при складанні податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг та реєстрації її в ЄРПН платник податку - продавець, з метою виправлення допущеної помилки, має право скласти розрахунок коригування до помилкової податкової накладної (з «невірним» ІПН), який підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі - Порядок

№ 21), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за 159/28289.

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку № 21).

Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку № 21).

Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в помилковій податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Оскільки у декларації зазначаються дані, визначені на підставі первинних документів, відображенню у податковій звітності з ПДВ підлягають податкові зобов’язання, визначені на дату складання податкової накладної з «невірним» ІПН. Розрахунок коригування та друга податкова накладна не впливають на визначене податкове зобов’язання, тому операція пов’язана з виправленням помилки в ІПН покупця, відображенню податковій звітності з ПДВ не підлягає.

Виправлення неправильно вказаного ІПН покупця необхідно здійснити методом сторно в додатку 5 уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter