X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
06.09.2019

О признании контролируемой операции по уступке права требования и ее отражении в отчете о контролируемых операциях

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 29.08.2019 г. № 4104/6/99-99-31-02-01-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда Общество заключило договор уступки права требования (цессии), по которому первоначальный кредитор (нерезидент, являющийся связанным лицом с Обществом) отступает свои права, в том числе и право денежного требования задолженности должника (резидента Украины).

Поскольку операции по уступке права требования влияют на объект обложения налогом на прибыль налогоплательщика, то такие операции в случае одновременного соблюдения Обществом требований, предусмотренных п.п. 39.2.1.1, п.п. 39.2.1.7, п.п. 39.2.1.9 НКУ, признаются контролируемыми. Информация о контролируемых операциях, осуществленных плательщиком в отчетном периоде, отмечается в отчете о контролируемых операциях.

Согласно п. 7 разд. IV Порядка составления отчета о контролируемых операциях, утвержденного приказом Минфина от 18.01.2016 г. № 8, в графе 2 приложения к Отчету о контролируемых операциях раздела "Відомості про контрольовані операції" указывается код наименования операции в соответствии с приложением 3 к этому Порядку. В случае выполнения операции, код которой не определен в приложении 3 к этому Порядку, проставляется код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001 - 035".

Учитывая, что приложением 3 к Порядку не выделен отдельный код для договора уступки права требования (цессии), такие операции отражаются по коду "036". Информация о таких контролируемых операциях отражается в отчете о контролируемых операциях по данным бухгалтерского учета и в соответствии с первичными документами относительно такой операции.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 р. № 4104/6/99-99-31-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визнання контрольованою операцією операції з відступлення права вимоги та її відображення у звіті про контрольовані операції та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Як вбачається із запиту, у квітні 2018 року Товариство уклало договір відступлення права вимоги (цесії). За цим договором первісний кредитор (нерезидент, що є пов'язаною особою з таким Товариством) відступає свої права, у тому числі й право грошової вимоги заборгованості боржника (резидента України).

Відповідно пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Кодексу відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Відповідно до статей 512 та 513 Цивільного кодексу України кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредитору.

Згідно із ст. 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 9 Закону N 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи; господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Згідно з п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визначається за умов, зокрема, якщо покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив), є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства.

Оскільки операції з відступлення права вимоги впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток платника податку, то такі операції у разі одночасного дотримання Товариством вимог, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.7, 39.2.1.9, пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими. Інформація про контрольовані операцій, здійснені платником у звітному періоді, зазначається у звіті про контрольовані операції.

Порядок складання звіту про контрольовані операції (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. N 8 (зі змінами). У розділі "Відомості про контрольовані операції" додатка до звіту про контрольовані операції зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені з платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього додатка. Кожна контрольована операція повинна бути ідентифікована згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

Відповідно до п. 7 розділу IV Порядку, у графі 2 додатку до Звіту про контрольовані операції розділу "Відомості про контрольовані операції" наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001 - 035".

Зважаючи, що додатком 3 до Порядку не виокремлено окремий код для договору відступлення права вимоги (цесії), такі операції відображаються за кодом "036". Інформація про такі контрольовані операції відображається у звіті про контрольовані операції за даними бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів щодо такої операції.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter