X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О переводе средств единщиком с одного своего предпринимательского счета на другой

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 02.08.2019 г. № 3626/6/99-99-13-02-03-15/ІПК разъясняет, что предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами для собственных нужд с расчетного счета, который открыт для осуществления хоздеятельности, при условии уплаты всех налогов.

Предприниматели - плательщики 1-3 групп единого налога, не являющиеся плательщиками НДС, в соответствии с п.п. 296.1.1 НКУ ведут книгу учета доходов ежедневно, по итогам рабочего дня, отражая полученные доходы.

Данные этой книги используются для заполнения налоговой декларации плательщика единого налога.

Учитывая вышеизложенное, предприниматель - плательщики единого налога включает в доход полученную сумму средств от продажи товаров (работ, услуг) в день ее получения на расчетный счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Средства, которые он уже отразил в книге и перевел на другой расчетный счет (также открытый им для осуществления предпринимательской деятельности), не подлежат повторному налогообложению единым налогом.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.08.2019 р. № 3626/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула Ваш запит про надання індивідуальної податкової консультації щодо визначення обсягу доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку другої групи при перерахуванні коштів між власними банківським рахунками, відкритими для здійснення підприємницької діяльності, та в межах компетенції повідомляє наступне.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Одночасно зазначаємо, що відповідно до ст. 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

Платники єдиного податку першої - третьої груп (фізичні особи -підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Дані Книги використовуються платником єдиного податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якою отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Враховуючи вищенаведене, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку включає до доходу отриману суму коштів від продажу товарів (робіт, послуг) в день її отримання на розрахунковий рахунок, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності. Кошти, які вже були відображені в Книзі та переведені на інший розрахунковий рахунок, який теж відкритий для здійснення підприємницької діяльності, не підлягають повторному оподаткуванню єдиним податком.

Разом з тим, слід зауважити, що кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів і матеріалів, що стосуються окремої справи.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter