X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О продаже непроизводственных основных средств

Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 04.12.2015 г. № 26522/10/28-10-06-11, рассматривая порядок определения объекта налогообложения в случае продажи непроизводственных основных средств, напоминает, что в налоговом учете непроизводственные основные средства не амортизируются.

Непроизводственными следует считать основные средства, которые не используются в хозяйственной деятельности налогоплательщика (п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 НКУ).

При продаже основных средств финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму остаточной стоимости реализованного объекта, определенной по правилам бухучета, и одновременно уменьшается на их остаточную стоимость, определенную согласно Разделу III НКУ.

Таким образом, поскольку амортизация на непроизводственные объекты основных средств не начисляется, то при расчете объекта налогообложения остаточная стоимость таких основных средств для целей исчисления налога на прибыль будет равна первоначальной стоимости, определенной по правилам бухгалтерского учета.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 04.12.2015 р. № 26522/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист підприємства та в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Якщо відповідно до розділу III ПКУ передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

  • зменшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку);

Якщо відповідно до розділу III ПКУ передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

  • збільшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується:

  • на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;
  •  на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;
  • на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ витрати на придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування. Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку. Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

Відповідно до пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 ПКУ залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III – сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III ПКУ. Враховуючи наведене, якщо невиробничі основні засоби не підлягали амортизації, то залишкова вартість таких основних засобів буде дорівнювати первісній вартості визначеній бухгалтерським обліком.

Іншого порядку визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток з 01.01.2015 р. нормами ПКУ не передбачено.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter