X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
30.09.2019

Об оформлениии наличных операций предпринимателем на 2 группе единого налога

ГУ ГНС в Харьковской области в индивидуальной налоговой консультации от 12.09.2019 г. № 133/ІПК/20-40-33-02-11 разъясняет следующее.

Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148 не содержит требования относительно обеспечения надлежащего обустройства кассы и надежного хранения наличных средств в ней предпринимателем. Также для предпринимателей Положением № 148 не устанавливаются требования относительно оформления кассовых операций приходным и расходным кассовым ордерам. В частности, в абз. 4 п. 39 разд. IV Положения № 148 определено, что предприниматели кассовой книги не ведут.

Учет движения наличных средств осуществляется в Книге учета доходов на основании первичных документов. Неотображение предпринимателем, в том числе и плательщиком единого налога ежедневного (по итогам рабочего дня) движения наличности в Книге учета доходов, считается несвоевременным оприходованием наличности.

Проверки соблюдения порядка ведения операций с наличностью осуществляют органы ГНС. Руководители субъектов хозяйствования несут ответственность за соблюдение порядка ведения операций с наличностью. Лица, виновные в нарушении порядка ведения операций с наличностью, привлекаются к ответственности в установленном законодательством Украины порядке.

Органы ГНС в случае выявления нарушений установленного порядка ведения операций с наличными применяют к нарушителям штрафные санкции согласно законодательству Украины (п. 47 разд. IV Положения № 148).

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 12.09.2019 р. № 133/ІПК/20-40-33-02-11

Головне управління ДПС у Харківській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), з урахуванням п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р «Питання Державної податкової служби України» розглянуло Ваш запит на отримання індивідуальної податкової консультації щодо необхідності ведення касової книги фізичною особою -підприємцем (далі - ФОП) та належного оприбуткування готівки ФОП - платником єдиного податку 2 групи, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 ПКУ).

Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 глави 1 розділу XIV ПКУ платники єдиного податку, зокрема, другої групи (ФОП), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Книга обліку доходів та порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579.

Відповідно до п. 6 Порядку № 579 у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 глави 1 розділу XIV ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Пунктом 8 Порядку № 579 встановлено, що дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених п.44.1 ст. 44 ПКУ, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання -з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності (п. 44.3 ст. 44 ПКУ).

Враховуючи викладене, при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - ФОП використовуються дані Книги обліку доходів, тому їх показники у відповідності до норм п. 44.1 ст. 44 ПКУ повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок згідно із пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 ПКУ.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями (далі -Закон № 996) первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до пп. 2.1 п. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі - Положення № 88), первинними документами вважаються документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

В п. 2 ст. 9 Закону № 996 визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов'язкові реквізити, визначені цим пунктом.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону № 996 регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким чином, з питань оформлення первинних документів доцільно звертатись до Міністерства фінансів України.

ФОП - платники єдиного податку, зокрема другої групи, зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку - ФОП, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам - у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного податку - ФОП або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються.

За незабезпечення зберігання первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 ПКУ, зокрема, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Разом з тим, ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х зі змінами та доповненнями (далі - КУпАП) неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. 1641 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, до ФОП - платників єдиного податку, які не ведуть або ведуть з порушенням Книги обліку доходів, застосовується відповідальність у вигляді адміністративного штрафу відповідно до ст. 1641 КУпАП та фінансова відповідальність відповідно до ПКУ.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (ФОП) визначений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 із змінами та доповненнями (далі - Положення № 148), яка набрала чинності з 05.01.2018. Слід зазначити, що до 30.06.2018 (включно) суб'єкти господарювання мали право використовувати в своїй діяльності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 № 40/10320 (зі змінами) (далі - Положення № 637) у випадках передбачених п. 11 п. 12 Положення № 148.

Згідно з п. 11 розділу II Положення № 148 готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Відповідно до визначення термінів, наведених у п. З розділу 1 Положення № 148:

  • оприбуткування готівки - це проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат / книзі обліку доходів / фіскальному звітному чеку / розрахунковій квитанції;
  • книга обліку доходів і витрат / книга обліку доходів - це документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат / книг обліку доходів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог ПКУ;
  • каса - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів.

При цьому Положення № 148 не містять вимоги відносно забезпечення належного облаштування каси і надійного зберігання готівкових коштів в ній ФОП. Також до ФОП Положенням № 148 не встановлюються вимоги відносно оформлення касових операцій прибутковими і видатковими касовими ордерами. Зокрема, у абзаці 4 п. 39 розділу IV Положення № 148 визначено, що ФОП касової книги не ведуть, ведення касової книги для ФОП не було передбачено і Положенням № 637.

Враховуючи викладене, облік руху готівкових коштів здійснюється у книзі обліку доходів на підставі первинних документів. Незабезпечення підприємцем, в тому числі і платником єдиного податку щоденного (за підсумками робочого дня) відображення руху готівки у книзі обліку доходів, вважається несвоєчасним оприбуткуванням готівки.

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють органи Державної фіскальної служби України відповідно до їх компетенції.

Керівники суб'єктів господарювання несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.

Органи Державної фіскальної служби України в разі виявлення порушень установленого порядку ведення операцій з готівкою застосовують до порушників штрафні санкції згідно з законодавством України (п. 47 розділу IV Положення № 148).

Зауважуємо, що при здійсненні ФОП - платниками єдиного податку операцій з готівковими розрахунками необхідно враховувати вимоги п. 296.1 ст. 296 ПКУ щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter