X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.10.2019

Как зарегистрировать НН/РК на сумму показателя ∑Перевищ

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 20.09.2019 г. № 335/6/99-00-04-02-03-15/ІПК разъяснила порядок регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму показателя ∑Перевищ.

Плательщик НДС имеет право зарегистрировать в порядке, определенном абз. 1 п. 2001.9 НКУ, только те налоговые накладные за отчетные периоды, в которых возникло превышение задекларированных налоговых обязательств над суммой налога в ЕРНН (∑Перевищ).

Для этого налогоплательщик в составе отчетности по НДС за отчетный (налоговый) период, в котором задекларированы налоговые обязательства, по которым налоговые накладные не были зарегистрированы в ЕРНН, в приложении 5 к декларации по НДС (таблица 1.1) должен указать информацию о таких налоговых накладных.

В то же время механизм регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки за счет показателя ∑Перевищ позволяет налогоплательщикам на сумму налога, определенную п. 2001.9 НКУ (далее - ∑НаклПеревищ), регистрировать в ЕРНН налоговые накладные/расчеты корректировки, суммы НДС по которых задекларированы в НДС-отчетности за соответствующий отчетный период. Конечно, при условии уплаты плательщиком налога в бюджет задекларированных налоговых обязательств, что не приводит к нарушению принципа функционирования СЭА НДС.

Так, при расчете показателя ∑НаклПеревищ учитываются:

  • суммы НДС, рассчитанные исходя из объема поставки товаров/услуг, указанного плательщиком налога в НДС-отчетности за соответствующие отчетные периоды;
  • суммы НДС, указанные в налоговых накладных/расчетах корректировки, зарегистрированных в ЕРНН по операциям по поставке товаров/услуг, осуществленным в течение соответствующих отчетных периодов;
  • суммы налоговых обязательств по НДС, задекларированные к уплате в бюджет (с учетом уточняющих расчетов);
  • суммы пополнения основного счета в СЭА НДС.

Следовательно, регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН осуществляется при условии, что сумма показателя ∑Накл больше или равна значению суммы НДС в таких налоговых накладных/расчетах корректировки, либо на сумму положительного значения показателя ∑НаклПеревищ, рассчитанного за соответствующий отчетный период.

В то же время в рамках СЭА НДС исключена возможность регистрации в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки, которые не обеспечены денежными средствами или "входным" налоговым кредитом, что соответствует принципу функционирования СЭА НДС, определенному ст. 2001 НКУ.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 20.09.2019 р. № 335/6/99-00-04-02-03-15/ІПК

Державна податкова служба України з урахуванням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р «Питання Державної податкової служби» розглянула звернення платника податку про надання індивідуальної податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

У своєму зверненні платник податку просить надати роз’яснення стосовно порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних не суму показника Sперевищ.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - СЕА ПДВ) регулюються статтею 2001 Кодексу та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі - Порядок № 569).

Відповідно до пункту 2001.З статті 2001 Кодексу показник ∑Перевищ є складовою формули, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування.

Показник ∑Перевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН, яка визначається як різниця між:

  • сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено територію України, та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 Кодексу, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них,
  • та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Формування показника ∑Перевищ здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожний звітний період починаючи з 01 липня 2015 року, тобто враховується звітність з ПДВ починаючи з податкової звітності за липень 2015 року та податкові накладні і розрахунки коригування до них, складені починаючи з 01.07.2015.

Обрахунок реєстраційної суми (∑Накл) та її складових, зокрема показника: су ми перевищення (Sперевищ), здійснюється відповідно до алгоритмів, розроблених з урахуванням вимог відповідних норм Кодексу та Порядку № 569, які регламентують функціонування СЕА ПДВ.

На базі таких алгоритмів розроблено програмні продукти, які забезпечують функціонування СЕА ПДВ, зокрема в частині обрахунку суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН, з урахуванням змін, внесених до Кодексу законами України.

Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим пункту 2001.9 статті 2001 Кодексу, тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (∑Перевищ).

Для отримання можливості зареєструвати в ЄРПН податкові накладні у порядку, передбаченому пунктом 2001.9 статті 2001 Кодексу, платнику податку необхідно у складі податкової звітності з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому задекларовано податкові зобов’язання, за якими податкові накладні не були зареєстровані в ЄРПН, в додатку 5 до податкової декларації з ПДВ (таблиця 11), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.0] .2016 № 21, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289, вказати інформацію щодо таких податкових накладних, які не зареєстровані в ЄРПН у встановлений Кодексом термін. |

Також слід зазначити, що механізм реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за рахунок показника ∑Перевищ дозволяє платникам податку на суму податку, визначену пунктом 2001.9 статті 2001 Кодексу (далі - ∑НаклПеревищ), реєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування, суми ПДВ по яких задекларовані в податковій звітності за відповідний звітний період, та за умови сплати платником до бюджету задекларованих податкових зобов’язань, що не призводить до порушення принципу функціонування СЕА ПДВ, визначеного статтею 2001 Кодексу.

Так, при обрахунку показника ∑НаклПеревищ враховуються: суми ПДВ, обраховані виходячи з обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного платником податку у податковій звітності з ПДВ, поданій за відповідні звітні періоди; суми ПДВ, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування, які зареєстровані в ЄРПН за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими платником податку протягом відповідних звітних періодів; суми податкових зобов’язань з ПДВ, задекларовані платником до сплати в бюджет (з урахуванням уточнюючих розрахунків); та суми поповнення основного рахунку в СЕА ПДВ.

Такий розрахунок показників здійснюється як наростаючим підсумком, так і в розрізі окремих звітних періодів.

Таким чином, реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється, зокрема, за умови, що сума показника ∑Накл більше/ дорівнює значенню суми ПДВ у таких податкових накладних/розрахунках коригування, або на суму позитивного значення показника SНаклПеревищ, обрахованого за відповідний звітний період. При цьому, в рамках СЕА ПДВ, виключена можливість реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, які не забезпечені грошовими коштами або «вхідним» податковим кредитом, що в свою чергу відповідає принципу функціонування СЕА ПДВ, визначеному статтею 2001 Кодексу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter