X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
01.10.2019

ЗАПИТАННЯ: Як враховувати загальновиробничі витрати в разі вимушеного простою на підприємстві?

ТОВ "ЮБК "ЕКСПЕРТ"

З питань консультацій звертатися за тел. 0 800 750 570 (багатоканальний), (044) 221 05 57

У бухгалтерському обліку доходи та витрати відображаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Згідно з п. 6 П(С)БО-16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно визначені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Облік витрат основного виробництва ведеться на рахунку 23 "Виробництво". Аналітичний облік за рахунком виробництва ведеться за видами виробництв, статтями витрат і видами або групами продукції, що виготовляється підприємством. На великих підприємствах аналітичний облік витрат прийнятніше здійснювати за підрозділами.

Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". На цьому рахунку обліковуються виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного та допоміжного виробництва, а також витратами на утримання та експлуатацію машин та обладнання. Визнані та згруповані за дебетом цього рахунка витрати щомісяця списуються на рахунок 23 "Виробництво" та на рахунок 90 "Собівартість реалізації".

Загальновиробничі витрати заздалегідь розподіляються. Змінні витрати повністю зараховуються до собівартості продукції, що виготовляється, а постійні розподіляються відносно обраної бази розподілу в порядку, встановленому п. 16 П(С)БО-16. Змінні та постійні розподілені витрати включаються до складу виробничої собівартості продукції, що виготовляється, і враховуються у фінансових результатах лише в період реалізації виготовленої продукції.

Постійні нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт) у періоді їх виникнення.

Як бути з такими витратами, якщо в поточному місяці немає реалізації або виробництва продукції? У такому разі, по суті, усі витрати приймають характер постійних нерозподілених загальновиробничих витрат, і необхідно прийняти рішення про порядок їх списання.

На наш погляд, у разі відсутності в поточному місяці реалізованої продукції, беручи до уваги, що такі витрати вважаються згідно з п. 11 П(С)БО-16 складовою частиною собівартості реалізованої продукції (робіт), їх необхідно відобразити за дебетом субрахунку 949 в кореспонденції з кредитом рахунка 91.

Якщо ж виробництво продукції не здійснюється на підприємствах сезонних галузей промисловості, то на період таких сезонних перерв можливе накопичення витрат за дебетом рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів".

Якщо виробництво продукції не здійснюється у зв'язку з вимушеним простоєм, то підстав для групування витрат на звичному загальновиробничому рахунку немає. Такі фактично здійснені витрати слід вважати іншими операційними витратами та відображати в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції з кредитом рахунків 13, 20, 22, 65, 66 тощо.

У податковому обліку згідно з розділом III ПКУ об'єкт оподаткування податком на прибуток розраховується на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень цього кодексу. Механізм коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), відображеного у фінансовій звітності на різниці, визначений у ст. 138, 139, 140, 141 розділу III ПКУ.

Нормами ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суми витрат на утримання необоротних активів і витрат на оплату праці під час вимушеного простою. Такі витрати відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінансового результату (див. також ІПК ДФС від 19.03.2018 р. № 1080/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Крім того, суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податків у зв'язку із забезпеченням підтримки в робочому стані виробничого обладнання (зокрема витрати природного газу), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності їх відповідного документального підтвердження (див. ІПК ДФС від 12.03.2018 р. № 938/ІПК/05-99-12-01-13).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter