X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.10.2019

О заполнении гр. 6 формы № 1ДФ на нового внутреннего совместителя

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 24.07.2019 г. № 668/2/99-99-13-02-03-13 разъясняет, что согласно п. 3.7 Порядка заполнения и представления формы № 1ДФ, графа 6 заполняется только на тех физических лиц, которые принимались на работу в отчетном периоде.

Графа 7 заполняется только на тех физических лиц, которые были уволены в отчетном периоде по месту работы, на котором они получали доход в виде заработной платы, или уволенных до начала отчетного периода, но получали доходы в отчетном периоде.

Для работников, не менявших места работы в отчетном периоде, графы 6 и 7 не заполняются. В случае неоднократного принятия физического лица на работу и его увольнения с работы в отчетном квартале о таком лице нужно заполнять столько строк, сколько раз информация о смене места работы лица встречается в отчетном квартале.

В графе 6 "Дата принятия на работу" проставляется дата (число, порядковый номер месяца, год) принятия физического лица на работу.

Поскольку место работы работника не менялось (работник наряду со своей основной работой выполняет работу по внутреннему совместительству на том же предприятии, в учреждении, организации), то при отражении в форме № 1ДФ доходов, выплаченных физическому лицу основному месту работы и по совместительству, графа 6 не заполняется.

Текст документа

Щодо порядку заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

Лист Державної фіскальної служби України від 24.07.2019 р. № 668/2/99-99-13-02-03-13

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

Статтею 21 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) визначено, що трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.

Крім того, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до ст. 1021 КЗпП працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Згідно з п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.06.93 р. 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Не є сумісництвом робота, яка визначена Переліком робіт, що додається до цього Положення, зокрема, інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4 (далі - Порядок).

Згідно з п. 3.7 Порядку графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.

У графі 6 "Дата прийняття на роботу" проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу.

Отже, оскільки місце роботи працівника не змінювалося (працівник поряд із своєю основною роботою виконує роботу за внутрішнім сумісництвом на тому ж самому підприємстві, в установі, організації), то під час відображення у формі N 1ДФ доходів, виплачених фізичній особі за основним місцем роботи та за сумісництвом, графа 6 не заповнюється.

В. о. Голови Д. Гутенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter