X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об округлении общих (в чеке) сумм расчетов наличными

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 10.10.2019 г. № 700/6/99-00-05-04-01-15/ІПК разъясняет, что субъекты хозяйствования могут дополнительно печатать в реквизитах расчетных документов общую стоимость приобретенных товаров (полученных услуг) в пределах фискального чека следующим образом:

  • после строки 7 фискального чека перед строкой 8 добавить новые строки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" и "заокруглена знижка/заокруглена надбавка";
  • в строке 8 фискального чека "СУМА" указывать "Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення". Именно эта сумма является суммой расчета по соответствующему расчетному документу.

При этом, в итог расчетных операций Z-отчета и X-отчета должен попадать общий итог расчетных операций за реализованные товары (предоставленные услуги). То есть сумма расчетных документов после округления.

Под округлением округлением согласно п. 4 постановления Правления НБУ от 15.03.2018 г. № 25 следует понимать математическую операцию, которая заключается в замене числа в сторону увеличения или уменьшения с соответствующей точностью. При этом, округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.

Если программное обеспечение РРО не предусматривает внесения дополнительных строк в фискальный чек, рекомендуется обращаться по этому вопросу в центр сервисного обслуживания или к производителю такого РРО.

Постановлением № 25 не предусмотрено отсрочка применения требований указания в чеках сумм до округления и после округления.

Поскольку постановление № 25 вступило в силу больше года назад - с 01.07.2018 г., у субъектов хозяйствования, центров сервисного обслуживания и производителей РРО было достаточно времени, чтобы принять соответствующие меры по выполнению требований действующего законодательства в части округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 10.10.2019 р. № 700/6/99-00-05-04-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула про надання податкової консультації щодо заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до запиту фізичною особою підприємцем (платник єдиного податку III групи) здійснюється посередництво у торгівлі продуктами харчування.

У якому порядку та спосіб проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, з урахуванням технічної можливості введення додаткових рядків у фіскальному чеку (зокрема рядків із назвами "Загальна вартість придбаних товарів за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка")?

Чи допустиме здійснення заокруглення із застосуванням функцій "знижки/надбавки", які на момент запиту передбачені обладнанням, що використовує суб’єкт господарювання?

Чи можливе відтермінування виконання нормативних вимог стосовно зазначення в чеках сум до заокруглення та після заокруглення до моменту розробки і установки на реєстратори розрахункових операцій відповідного програмного забезпечення, з підтримкою необхідних функцій/процедур із заокруглення в автоматичному режимі?

Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Таким чином, суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:

  • після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка";
  • в рядку 8 фіскального чеку "СУМА" зазначати "Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення". Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.

При цьому, до підсумку розрахункових операцій z-звіту та x-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199 (зі змінами), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018 р. N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 25) під заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю. При цьому, заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.

Якщо програмне забезпечення реєстратора розрахункових операцій не передбачає внесення додаткових рядків у фіскальний чек, радимо звернутись із цього питання до центру сервісного обслуговування або виробника такого реєстратора розрахункових операцій.

Щодо відтермінування виконання нормативних вимог стосовно зазначення в чеках сум до заокруглення та після заокруглення повідомляємо, що Постановою N 25 не передбачено такого відтермінування.

Додатково зазначаємо, що Постанова N 25 набрала чинності більше року назад ще з 01 липня 2018 року, тобто у суб’єктів господарювання, центрів сервісного обслуговування та виробників реєстраторів розрахункових операцій було достатньо часу для вжиття відповідних заходів з метою виконання вимог чинного законодавства в частині заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter