X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отражении в отчетности по НДС расчетов корректировки в случае остановки регистрации, и о расчете показателя ΣПеревищ

ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 24.10.2019 г. № 985/6/99-00-07-03-02-15/ІПК разъясняет, что при уменьшении суммы компенсации стоимости товаров/услуг, поставщик - налогоплательщик может уменьшить налоговые обязательства только после регистрации покупателем в ЕРНН соответствующего расчета корректировки.

В случае приостановки регистрации в ЕРНН такого расчета корректировки поставщик - налогоплательщик может уменьшить налоговые обязательства на сумму НДС, указанную в нем, после прекращения процедуры такого приостановления:

  • в случае своевременной регистрации в ЕРНН такого расчета корректировки — в декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором он составлен;
  • в случае несвоевременной регистрации в ЕРНН — в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором он зарегистрирован в ЕРНН.

Показатель ∑Перевищ отражает общую сумму превышения задекларированных налоговых обязательств, над суммой НДС, содержащейся в составленных таким плательщиком налоговых накладных и расчетах корректировки к ним, зарегистрированных в ЕРНН.

Показатель рассчитывается ГНС автоматически после принятия отчетности от налогоплательщика и/или регистрации в ЕРНН налоговой накладной/расчета корректировки, и при учете положительно значения этого показателя на такое значение уменьшается регистрационная сумма налогоплательщика. Такой расчет осуществляется отдельно за каждый отчетный (налоговый) период без нарастающей суммы.

Несоответствие между показателями налоговой отчетности по НДС и данными ЕРНН, с целью правильного расчета показателя ∑Перевищ, налогоплательщик должен исправить путем представления уточняющих расчетов за соответствующие отчетные периоды в соответствии с п. 50.1 НКУ.

Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 24.10.2019 р. № 985/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ розрахунків коригування до податкових накладних, у тому числі у разі зупинення їх реєстрації, та щодо обрахунку показника ∑Перевищ в системі електронного адміністрування ПДВ і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації покупцем розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН (підпункт 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу).

Відповідно, до пункту 201.10 статті 201 Кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

Пунктом 201.16 статті 201 Кодексу встановлено, що реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 117 (далі - Порядок N 117).

Згідно з пунктом 20 Порядку N 117 комісії контролюючих органів приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН.

Податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється, зокрема, у день настання однієї з таких подій:

  • прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;
  • набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН (пункт 28 Порядку N 117).

Отже, якщо відбувається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, платник податку - постачальник може зменшити податкові зобов'язання лише після реєстрації покупцем в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування платник податку - постачальник може зменшити податкові зобов'язання на суму ПДВ, зазначену у ньому, після припинення процедури такого зупинення:

  • у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування - у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;
  • у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН - у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються статтею 2001 ПКУ та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569.

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу показник ∑Перевищ є складовою формули, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (далі - реєстраційна сума).

Показник ∑Перевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Показник ∑Перевищ розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від платника податку та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника. Такий розрахунок здійснюється окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

У випадку виникнення невідповідності між показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН з метою правильного обрахунку показника ∑Перевищ платнику податку необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter