X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Порядок увольнения работника по инициативе собственника

В письме от 07.10.2015 г. № 420/06/186-15 Минсоцполитики напоминает, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 и ст. 492 КЗоТ трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до окончания срока его действия могут быть расторгнуты владельцем или уполномоченным им органом в случае изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников. О таком увольнении работников персонально предупреждают не позднее чем за 2 месяца.

При этом, как отмечает Минсоцполитики, действующим законодательством не предусмотрено право работодателя по собственной инициативе уволить работника ранее двухмесячного срока предупреждения об увольнении. Однако если сам работник изъявит желание уволиться раньше, чем закончится указанный срок предупреждения об увольнении, по мнению Минсоцполитики, работодатель может осуществить увольнение в срок, о котором просит работник. В этом случае считается целесообразным работнику подать заявление работодателю с просьбой сократить срок предупреждения об увольнении и указать дату, с которой он желает быть уволенным. Трудовой договор при этом прекращается в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

Также следует учитывать, что в случае увольнения работника по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ ему должно быть выплачено выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка (ст. 44 КЗоТ). Вместе с тем, коллективным договором на предприятии, в учреждении, организации могут быть установлены дополнительные размеры выходного пособия.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.10.2015 р. № 420/06/186-15

Юридичним департаментом Мінсоцполітики розглянуто лист  і в межах компетенції повідомляється наступне.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Згідно із статтею 492 КЗпП про наступне звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Чинним законодавством не надано право роботодавцю з власної ініціативи звільнити працівника раніше двомісячного строку попередження про звільнення.

Разом з цим, якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення, на нашу думку, роботодавець може здійснити звільнення у строк, про який просить працівник. У цьому випадку вважається за доцільне працівнику подати заяву роботодавцю з проханням скоротити строк попередження про звільнення та зазначити дату, з якої він бажає бути звільненим. Трудовий договір припиняється відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу.

У зв'язку з цим працівнику в разі звільнення за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП має бути виплачена вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 КЗпП).

Разом з тим, колективним договором на підприємстві, в установі, організації може бути встановлено додаткові розміри вихідної допомоги.

Звертаємо увагу на те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний,рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter