X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Использование печати частным предпринимателем

ГУ ГФС в Киевской области в письме от 25.11.2015 г. № 2001/14/10-36-17-01 напоминает, что постановлением КМУ от 29.12.2010 г. № 1216 "О внесении изменений в Положение о разрешительной системе" из перечня предметов, материалов и веществ, а также предприятий, мастерских и лабораторий, на которые распространяется разрешительная система, изъяты штемпельно-граверные мастерские, печати и штампы.

То есть указанным постановлением были изъяты нормы относительно функции Министерства внутренних дел Украины относительно нормативно-правового регулирования правил открытия и функционирования штемпельно-граверных мастерских, изготовления печатей и штампов, оформления заказов на изготовление печатей и штампов.

Кроме этого, на сегодняшний день ст. 58 ХКУ определено, что субъект хозяйствования может иметь печати. Причем для их изготовления получение любых документов разрешительного характера не предусматривается. Также ст. 128 ХКУ, которая определяет особенности статуса гражданина как субъекта хозяйствования, не содержит требований об обязательном наличии печати у субъекта хозяйствования.

Таким образом, как разъясняет ГУ ГФС в Киевской области, физическое лицо - предприниматель самостоятельно определяет порядок организации своей деятельности при решении вопроса дальнейшего использования печатей, и необходимости изменения печати в связи с изменением адреса регистрации.

При этом налоговый орган отмечает, что на печати предпринимателя обычно отображаются основные реквизиты (Ф.И.О., идентификационный код и пр.). В случае изменения основных реквизитов, которые указаны на печати физического лица - предпринимателя, печать, с которой работает данный субъект, при необходимости может быть заменена.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Київській області від 25.11.2015 р. № 2001/14/10-36-17-01

Головне управління ДФС у Київській області в межах компетенції розглянуло Ваше звернення, яке надійшло на Урядову гарячу лінію та повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-IV (зі змінами та доповненнями) (далі – ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження й обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Функції фіскальних органів визначені п. 191.1 ст. 191 ПКУ, зокрема, здійснення адміністрування податків, зборів, платежів.

Кабінетом Міністрів України 29 грудня 2010 року прийнято постанову № 1216 "Про внесення змін до Положення про дозвільну систему", якою із переліку предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, вилучено штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи.

Тобто вказаним рішенням Уряду було вилучено норми стосовно функції Міністерства внутрішніх справ України щодо нормативно-правового регулювання правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів.

У зв'язку з цим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2011 року № 5 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 року № 17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 року за № 264/3557).

Статтею 58 прим. 1 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-IV (далі – ГКУ) визначено: 1. Суб'єкт господарювання може мати печатки. 2. Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.

Також стаття 128 ГКУ, яка визначає особливості статусу громадянина як суб'єкта господарювання, не містить вимог обов'язкової наявності печатки у суб'єкта господарювання.

На печаті ФОП зазвичай відображаються основні реквізити (ПІП, ІПН та ін). В разі зміни основних реквізитів, що зазначені на печатці фізичної особи – підприємця, печатка, з якою працює суб'єкт, може бути замінена у разі необхідності.

З огляду на викладене, стає зрозумілим, що фізична особа – підприємець самостійно визначає порядок організації своєї діяльності, при вирішенні питання подальшого використання печаток, та необхідності зміни печатки у зв'язку зі зміною адреси реєстрації. Крім того повідомляємо, що відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Слід зазначити, що згідно із ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

При цьому зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Заступник начальника О. Форосенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter