X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
25.01.2016
Изменения в процедурах разрешений на размещение внешней рекламы вне населенных пунктов

Постановлением КМУ от 16.12.2015 г. № 1136 "О внесении изменений в Типовые правила размещения наружной рекламы за пределами населенных пунктов" внесены изменения в Типовые правила размещения внешней рекламы за пределами населенных пунктов, утвержденные постановлением КМУ от 05.12.2012 г. № 1135, регулирующие отношения, которые возникают в связи с размещением наружной рекламы за границами населенных пунктов, а также порядок получения разрешения на размещение рекламы.

Разрешение на размещение наружной рекламы вне пределов населенных пунктов - это документ установленной формы, выданный распространителю наружной рекламы на основании распоряжения главы облгосадминистрации, а на территории АР Крым - распоряжения Совета министров АР Крым, которым предоставляется право на размещение наружной рекламы в течение определенного срока в определенном месте.

Комментируемым документом исключено согласование с владельцем места расположения рекламного средства, а также изменены правила, касающийся согласования размещения наружной рекламы.

Так, согласование в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования - вместо Укравтодора и ГАИ и разрешение оформляется с участием Укравтодора или владельцев автомобильных дорог и Национальной полицией.

Наружная реклама на памятниках истории и архитектуры и в пределах зон охраны памятников национального или местного значения вместо Минкультуры или местного органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия - получает разрешение с участием органов исполнительной власти, в зависимости от того, памятники это национального, либо местного значения.

Оформление выдачи разрешения осуществляется соответствующим структурным подразделением облгосадминистрации или органом исполнительной власти по образцу согласно приложению без привлечения заявителя в пределах срока выдачи разрешения и без взимания отдельной платы.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1136

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1135 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 93, ст. 3783), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1136

ЗМІНИ, що вносяться до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

1. Абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"інформаційний банк даних – автоматизована інформаційно-довідкова система, призначена для накопичення відомостей про місця розташування рекламних засобів, планів їх розміщення, реєстрації заяв, видачу (відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;".

2. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про рекламу" обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим.".

3. Пункт 5 після слова "видачу" доповнити словами " (переоформлення, видачу дубліката, анулювання)".

4. Пункт 6 виключити.

5. Пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Укравтодору або власників автомобільних доріг та Національної поліції, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць – за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п'ятою статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Оформлення видачі дозволу здійснюється відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації або відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим за зразком згідно з додатком без залучення заявника у межах строку видачі дозволу.

Орган, який видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам'ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, надісланої органом, який видає дозвіл, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до відповідного органу, який видає дозвіл.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

Орган, який видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних.".

6. Пункти 10 і 11 виключити.

7. Пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

  • для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
  • для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;
  • про місце розташування рекламного засобу;
  • про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.".
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter