X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об отражении в налоговом учете операций уступки права требования долга

В письмах ГФС от 17.12.2015 г. № 27010/9/99-99-19-02-02-15 и ГУ ГФС в г. Киеве от 11.12.2015 г. № 18815/10/26-15-15-03-11 говориться о следующем. С 1 января 2015 года налог на прибыль определяется согласно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 НКУ на основании данных финансовой отчетности, сформированных по правилам бухгалтерского учета и скорректированных на разницы в соответствии с положениями раздела III НКУ, который уже не содержит никаких специальных правил по отражению в учете операций уступки права требования. То есть теперь отражение в учете уступки права требования осуществляется исключительно по правилам бухгалтерского учета, в частности П(С)БУ-10 "Дебиторская задолженность".

Однако до 1 января 2015 года п. 153.5 ст. 153 НКУ содержал такие специальные правила, согласно которым признание доходов осуществлялось по дате поступления средств с одновременным учетом сумм расходов в размере задолженности.

Если операция уступки права требования "разорвана" во времени (начата в 2014 году, а закончена в 2015 году), то в этом случае, по мнению ГФС, при поступлении денежных средств необходимо применять требования п. 18 подраздела 4 раздела XX НКУ, то есть корректировать финансовый результат.

Такая корректировка отражается в строке 4.1.15 приложения РI к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий.

Больше новостей
Текст документов

Лист Державної фіскальної служби України від 17.12.2015 р. № 27010/9/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо застосування положень Кодексу до операцій факторингу (відступлення права вимоги) після 01.01.2015 і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу (далі – ЦКУ) за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Такий договір спрямований на фінансування однією стороною іншої сторони шляхом передачі у її розпорядження певної суми коштів. Зазначена послуга за договором надається фактором клієнту за плату, розмір якої визначається договором.

Порядок формування доходів та витрат при здійсненні операцій з продажу або придбання права вимоги зобов'язань було врегульовано п. 153.5 ст. 153 Кодексу в редакції, яка діяла до 01.01.2015, згідно з яким платник податку з метою оподаткування має вести облік фінансових результатів від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов'язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.

Податковий облік у першого кредитора:

  • при відступленні зобов'язань витрати, понесені платником податку – першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами – у розмірі заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату здійснення такого відступлення відповідно до вимог Кодексу, а за іншими цивільно-правовими договорами – у розмірі фактичної заборгованості, що відступається. До складу доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку – першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, що така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону.

Податковий облік у вторинного кредитора:

  • якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу доходу платника податку.

Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, від'ємне значення не включається до складу витрат або у зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи.

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", який набрав чинності з 01.01.2015, розділ III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу викладено у новій редакції.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу в редакції, яка набрала чинності з 01.01.2015, об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III Кодексу.

Пунктом 18 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що за операціями, по яких дохід для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначався за датою надходження коштів на банківський рахунок або в касу платника податку, і станом на 1 січня 2015 року у платника податку була наявна дебіторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування.

За операціями, по яких витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Враховуючи особливості обліку факторингових операцій в умовах дії Кодексу до 01.01.2015 (визнання доходів за датою надходження коштів з одночасним врахуванням сум витрат у розмірі заборгованості, до яких касовий метод не застосовувався), платник податку до факторингових операцій застосовує пункт 18 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу в частині обліку доходів.

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 11.12.2015 р. № 18815/10/26-15-15-03-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист, що прощається боржнику при застосуванні договору про відступлення права вимоги, та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Взаємовідносини, що виникають при заміні кредитора у зобов'язанні, регулюються ст. 512 – 519 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦКУ).

Відповідно до пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), відступлення права вимоги – операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Підстави та випадки припинення зобов'язання визначені гл. 50 ЦКУ.

Так, відповідно до ст. 598 гл. 50 ЦКУ зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора (ст. 605 гл. 50 ЦКУ).

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. III ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Нормами ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування у разі прощення кредитором зобов'язання боржника при застосуванні договорів з відступлення права вимоги та не передбачено окремої статті, яка регулює облік зазначених операцій.

Тобто, операції з врахування у складі витрат заборгованості, що прощається боржнику при застосуванні договору про відступлення права вимоги, обліковуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 3 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV).

Зокрема, методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237.

Поряд з цим, слід зазначити, що кожен конкретний випадок податкових відносин, у тому числі і тих, про які йдеться у зверненні, потребує аналізу документів, що дозволяють детальніше ідентифікувати предмет звернення.

Слід зазначити, що ст. 36 ПКУ встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter