X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Сумма акцизного налога включается в доходы предпринимателя, но не включается в расходы

Перечень расходов, непосредственно связанных с получением доходов физическим лицом - предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности на общей системе налогообложения, определен пунктом 177.4 ст. 177 НКУ. Однако указанный перечень не содержит акцизного налога, включенного в стоимость товара и уплаченного при приобретении.

Таким образом, физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения не вправе включить в расходы сумму уплаченного акцизного налога, включенного в стоимость товара, который им приобретается с целью дальнейшей реализации.

Пунктом 177.10 ст. 177 НКУ определено, что физические лица - предприниматели обязаны вести книгу учета доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара. Форма и Порядок ведения книги доходов и расходов (далее - Порядок) утвержден приказом Миндоходов от 16.09.2013 № 481.

Порядком предусмотрено указание суммы полученных доходов без налога на добавленную стоимость. Суммы акцизного налога с розничных продаж подакцизных товаров не исключаются из сумм полученного дохода.

Следовательно, сумма акцизного налога в стоимости проданных товаров включается в доход физического лица - предпринимателя и отображается в графе 2 "Сумма дохода, полученного от осуществления хозяйственной деятельности" Книги учета доходов и расходов, но не отображаются в графах 5 - 8 "Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью".

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 26.01.2016 р. № 349/Г/26-15-12-02-14

Відповідно до статей 42, 43 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

З 1 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 № 71-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі – Закон № 71) запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо) та одночасно скасовано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Порядок обчислення акцизного податку регулюється розділом VI Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до пп. 14.1.4 п. 14.1 ст. 14 ПКУ акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених ПКУ як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ. Однак вказаний перелік не містить акцизного податку, включеного до вартості товару та сплаченого під час придбання.

Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не має право включити до витрат суму сплаченого акцизного податку, включеного до вартості товару, який нею придбавається з метою подальшої реалізації.

Пунктом 177.10 ст. 177 ПКУ визначено, що фізичні особи – підприємці зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Форму та Порядок ведення книги доходів і витрат (далі – Порядок) затверджено наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення".

Порядком передбачено зазначення суми отриманих доходів без податку на додану вартість. Суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не виключаються із сум отриманого доходу.

Отже, сума акцизного податку, у разі її включення до вартості проданих товарів, включається у доход фізичної особи – підприємця та відображається у графі 2 "Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності" Книги обліку доходів і витрат, однак не відображається в графах 5 – 8 "Витрати, пов'язані із господарською діяльністю".

Заступник начальника В. Варгіч

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter