X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об отражении в налоговом учете дооценки основных средств и нематериальных активов

В письме ГУ ГФС - Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков от 04.12.2015 г. № 26508/10/28-10-06-11 разъясняется, что согласно п. 138.1 ст. 138 НКУ финансовый результат до налогообложения увеличивается (из состава расходов исключается) на сумму уценки и потерь от уменьшения полезности основных средств или нематериальных активов, включенных в расходы отчетного периода в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

В то же время п. 138.2 ст. 138 НКУ предусмотрено, что финансовый результат уменьшается (в состав доходов не включается), в частности, на сумму дооценки и выгод от возобновления полезности основных средств или нематериальных активов в пределах предварительно включенных в расходы уценки и потерь от уменьшения полезности основных средств или нематериальных активов.

Таким образом, финансовый результат не увеличивается на сумму дооценок в случае, если в предыдущих отчетных периодах уценка не проводилась. Дооценка основных средств может включаться в стоимость основных средств и амортизироваться для целей налогового учета.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 04.12.2015 р. № 26508/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист підприємства та в межах своїх повноважень повідомляє.

Підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), визначено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Коригування в обов'язковому порядку здійснюється тими платниками, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 мільйонів гривень.

Пункт 138.1 ст. 138 ПКУ вказує, що фінансовий результат до оподаткування збільшується (зі складу витрат виключається) на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Водночас п. 138.2 ст. 138 ПКУ вказує, що фінансовий результат до оподаткування зменшується (до складу доходів не включається), зокрема на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, пп. 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування на суму дооцінок не збільшується у випадку, якщо у попередніх звітних періодах уцінка не проводилась.

Амортизації переоцінених основних засобів, відповідно до ст. 138 ПКУ не містить вимог щодо додаткових коригувань, які призведуть до перегляду та зменшення нарахованої амортизації, у зв'язку з тим, що вартість основних засобів перецінилась.

Дооцінка основних засобів може включатися до вартості основних засобів та амортизуватися для цілей податкового обліку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter