X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
НДС по операциям списания товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли и свыше таких норм

ГФС в письме от 17.12.2015 г. № 27000/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что в случае, если сельскохозяйственное предприятие производит списание недостачи и/или порчи готовой продукции мясопереработки, полуфабрикатов и товарно-материальных ценностей, задействованных на этапах производства такой продукции и полуфабрикатов, сверх норм их естественной убыли, такие товары не используются в пределах хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия.

При этом если при приобретении (изготовлении) товаров (сырья) для производства готовой продукции, задействованных на этапах такого производства, суммы НДС были включены в состав налогового кредита, то сельскохозяйственное предприятие должно не позднее последнего дня отчетного (налогового) периода, в котором происходит их списание, осуществить начисление налоговых обязательств по НДС. Налог начисляется исходя из стоимости приобретения таких товаров (сырья) по основной ставке и отражается в строке 1 раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС с отметкой "0130".

Если сельскохозяйственным предприятием производится списание в пределах норм естественной убыли, то налоговый кредит не корректируется и налоговые обязательства по НДС не начисляются.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 17.12.2015 р. № 27000/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій із списання нестач та/або псування готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і товарно-матеріальних цінностей та повідомляє.

Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 ПКУ податкові зобов'язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

  • придбаними для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх придбання;
  • придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Враховуючи викладене, у разі якщо сільськогосподарським підприємством відбувається списання нестач та/або псування готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах виробництва такої продукції і напівфабрикатів, понад норми їх природного убутку, такі товари не можуть бути використані у межах господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.

При цьому якщо під час придбання (виготовлення) товарів (сировини) для виробництва готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і придбання товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах такого виробництва, суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, то сільськогосподарське підприємство повинно не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за основною ставкою виходячи із вартості придбання таких товарів (сировини) та відобразити їх у рядку 1 розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ із позначкою "0130".

У разі якщо сільськогосподарським підприємством відбувається списання нестач та/або псування готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах виробництва такої продукції і напівфабрикатів, у межах норм їх природного убутку та під час придбання (виготовлення) яких, суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, то сільськогосподарським підприємством податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються, а податковий кредит не коригується за умови, що вартість таких товарів включається до вартості готової продукції. У разі недотримання цієї умови, за такими товарами визначається умовний продаж та нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ за основною ставкою.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter