X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Составление декларации от экспортера для получения сертификата EUR.1

ГФС в письме от 21.01.2016 г. № 1928/7/99-99-25-02-03-17 в дополнение к письму от 29.12.2015 г. № 47656/7/99-99-25-02-03-17 напоминает, что для получения сертификата EUR.1 экспортер должен предъявить таможне заявление, содержащее декларацию от экспортера.

Налоговики обращают внимание, что в графе "Указываю ниже обстоятельства, благодаря которым это имущество соответствует вышеупомянутым условиям" заявления указывается товарная позиция товара согласно Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и краткое содержание выполнение критерия происхождения (полностью произведенный в Украине или достаточно обработан/переработан или кумуляции), приведенного в Протоколе 1 к Соглашению.

В графе "ПРЕДОСТАВИТЬ следующие сопроводительные документы" заявления указывается перечень документов, подтверждающих преференциальное происхождение товаров в соответствии с требованиями Протокола 1, в случае, если это первая поставка таких товаров.

В случае последующих поставок этого товара, в данной графе проставляется дата заявления, с которым поданы документы о преференциальном происхождения товаров.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 21.01.2016 р. № 1928/7/99-99-25-02-03-17

В доповнення до листа ДФС від 29.12.2015 № 47656/7/99-99-25-02-03-17 повідомляємо про порядок заповнення заяви, що містить декларацію від експортера.

Відповідно до статті 17 Протоколу 1 "Щодо визначення концепції "Походження товарів" і методів адміністративного співробітництва" до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода) та пункту 3 розділу III наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" для отримання сертифіката експортер повинен пред'явити митниці заяву, що містить декларацію від експортера (далі – заява), за формою, визначеною у додатку III до Угоди.

Проведений аналіз наданих експортерами до митниць ДФС заяв свідчить про внесення не в повному обсязі до її зворотньої сторони відомостей про виконання правил походження, наведених в Протоколі 1 до Угоди, у зв'язку з цим звертаємо увагу на таке.

У графі "ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам" заяви зазначається товарна позиція товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів й короткий зміст виконання критерію походження (повністю вироблений в Україні або достатньо оброблений/перероблений або кумуляція), наведеного в Протоколі 1 до Угоди.

У графі "НАДАТИ наступні супровідні документи1" заяви зазначається перелік документів, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу 1, у разі, якщо це перша поставка таких товарів.

У разі наступних поставок цього товару, у даній графі проставляється дата заяви, з якою подано документи про преференційне походження товарів.

Як приклад, надсилаємо копію заповненої заяви (зворотня сторона), що містить декларацію від експортера, яка пред'являлась митниці при наступній поставці цього товару.

Форма та текст заяви, що містить декларацію від експортера, є універсальною в усіх угодах про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄАВТ, ЄС й Чорногорією, та інтегрована до програмно-інформаційного комплексу "Оформлення та видача сертифікатів з перевезення форми EUR.1" АСМО "Інспектор".

Вказану інформацію довести до експортерів.

Директор Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання М. Іванюк

Додаток

Зворотня сторона заяви

Приклад

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боці аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ що це майно відповідає умовам, необхідним для видачі прикладеного сертифіката;

ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам:

Товарна позиція товару згідно з ГС 1704. До товару застосовується критерій достатньої обробки/переробки, який виражено виконанням необхідних умов, викладених у Додатку II до Угоди, а саме: виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни франко-завод продукції.

У виробництві використовувались матеріали українського походження (цукор, патока крохмальна) та імпортного походження, що класифікуються в товарних позиціях згідно з ГС: 0402, 1101, 1302, 1513, 1516, 1517, 1803, 1804, 1805, 2007, 2916, 2918, 3923, 3203. Матеріали групи 17 імпортного походження не використовувалися при виробництві товару.

НАДАТИ наступні супровідні документи1:

Документи згідно заяви експортера від 04.01.2016 (Вх. № 5/13-70-61/70 від 04.01.2016).

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу відповідних органів всі докази та підтвердження, які ці органи можуть вимагати, для видачі прикладеного сертифіката і зобов'язуюсь, якщо необхідно, дати згоду на будь-яку перевірку моїх рахунків і процесів виробництва вищезазначеного майна, здійснених цими органами;

ПРОШУ видати прикладений сертифікат на це майно.

Lviv 04.01.2016 Місце та дата

F. Avramchuk Підпис

   
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter