X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Исключений в обязанности представлять финансовую отчетность вместе с декларацией по прибыли нет

В соответствии с п. 46.2 ст. 46 НКУ плательщик налога на прибыль представляет вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность (кроме малых предприятий) в порядке, предусмотренном для представления налоговой декларации. Плательщики налога на прибыль, малые предприятия, отнесенные к таким в соответствии с ХКУ, представляют вместе с годовой налоговой декларацией годовую финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для представления налоговой декларации.

Как сообщает ГУ ГФС в Запорожской области в письме от 27.01.2016 г. № 287/10/08-01-15-02-11, указанным пунктом не предусмотрено исключений или особенностей относительно порядка представления годовой финансовой отчетности для отдельных категорий плательщиков налога на прибыль, в частности для банков.

В связи с этим плательщики налога на прибыль, в т. ч. банки, представляют годовую финансовую отчетность, показатели которой используются для определения объекта налогообложения в декларации по налогу на прибыль предприятий за соответствующий годовой отчетный (налоговый) период, вместе с такой декларацией до 29 февраля 2016 года.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області від 27.01.2016 р. № 287/10/08-01-15-02-11

Головне управління ДФС у Запорізькій області за результатами розгляду листа щодо надання платником податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією річної фінансової звітності, повідомляє наступне.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

При цьому зазначеним пунктом не передбачено виключень або особливостей порядку подання річної фінансової звітності для окремих категорій платників податку на прибуток, зокрема банків.

Згідно п. 5.2 ст. 5 ПКУ, у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Підпунктами 16.1.2, 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 ПКУ встановлено обов'язок платників податків вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до п. 44.2 ст. 44 ПКУ для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об'єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

Відповідно до п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Згідно п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 49.2 ст. 49 ПКУ встановлено, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, платники податку на прибуток, в т. ч. банки, подають річну фінансову звітність, показники якої використовуються для визначення об'єкта оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний річний звітний (податковий) період, разом з такою декларацією у строки, визначені пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.

Перший заступник начальника О. Фоменко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter