X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Для некоторых видов рентной платы налоговый период изменен с квартального на месячный

Законом Украины от 24.12.2015 г. № 909-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году" установлен месячный (ранее - квартальный) базовый период для рентной платы за:

 • пользование недрами для добычи углеводородного сырья;
 • пользование радиочастотным ресурсом Украины;
 • транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;
 • транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.

На это обращает внимание ГФС в письме от 02.02.2016 г. № 3276/7/99-99-15-04-02-17, разъясняя при этом особенности представления в I квартале 2016 года декларации по рентной плате. До вступления в силу налоговой декларации по рентной плате, предусматривающей ее составления за отчетный (налоговый) период, равный месяцу налоговая декларация по рентной плате подается ежемесячно по форме, утвержденной приказом Минфина от 17.08.2015 № 719. Предельные сроки подачи декларации за отчетный (налоговый) период "месяц" для налоговых обязательств по рентной плате за:

 • январь 2016 года - 22 февраля 2016 года;
 • февраль 2016 года - 21 марта 2016 года;
 • март 2016 года - 20 апреля 2016 года.

При этом предельные сроки уплаты для налоговых обязательств, определенных в приложениях 2, 4, 10 и 11 Декларации за отчетный (налоговый) период, равный календарному месяцу составляют за:

 • январь 2016 года - 3 марта 2016 года;
 • февраль 2016 года - 31 марта 2016 года;
 • март 2016 года - 3 мая 2016 года.
Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 02.02.2016 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17

Державна фіскальна служба України, керуючись пп. 7 п. 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, повідомляє про подання у I кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період).

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі – Закон) для рентної плати за:

 • користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;
 • користування радіочастотним ресурсом України;
 • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

встановлено відмінний від попереднього, що відповідав календарному кварталу, базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (пп. 1 п. 71 розд. I Закону).

Водночас визначено, що, починаючи із податкових періодів, які виникатимуть після набрання чинності Законом, авансові внески у податковому (звітному) кварталі у розмірі однієї третини суми податкових зобов'язань з рентної плати за попередній податковий (звітний) квартал не справляються (підпункти 3 – 4 пункту 71 розд. I Закону).

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, до набрання чинності формою Податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, Податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496 (далі – Декларація).

Для подання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, пропонуємо рекомендувати платникам, починаючи з січня поточного року, виконувати заповнення (до внесення відповідних змін до Декларації) з урахуванням такого:

 • під штампом про затвердження форми податкової декларації у верхньому правому куті зазначати примітку у такій редакції: "З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII";
 • у полях рядків 1.1 та 1.2 податкової декларації та додатків, передбачених для внесення номера кварталу, зазначати порядковий номер місяця у році, викресливши слово "квартал" та зазначивши слово "місяць";
 • у графі "порядковий №" зазначати номер Декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Декларацій за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;
 • відповідно до пункту 257.1 статті 257 розділу IX Кодексу до Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, у разі наявності об'єкта оподаткування, подавати додатки 2, 4, 10 та 11 для обчислення податкових зобов'язань з рентної плати за:
  • користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 2);
  • користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4);
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10);
  • транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 11);
 • у р. 12 додатка 2 "ставка плати" зазначати десятковим дробом встановлену Кодексом ставку плати для виду корисної копалини, який зазначений платником у р. 8.2 додатка 2;
 • податкові зобов'язання, які підлягають декларуванню за звітний (податковий) місяць поточного року, зазначати для додатка 2 – у р. 13, для додатка 4 – у р. 5, для додатка 10 – у р. 9, для додатка 11 – у р. 9.

Для подання та приймання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, в електронній формі розроблено та розміщено на веб-порталі ДФС адаптовані електронні формати та вживаються заходи для доопрацювання програмного забезпечення з підготовки звітності платниками податків та її приймання і реєстрації контролюючими органами, зокрема засобами підсистеми "Обробка ПЗ та платежів" ІС "Податковий блок".

Граничні строки подання Декларації за звітний (податковий) період "місяць" для податкових зобов'язань з рентної плати за:

 • січень 2016 року – 22 лютого 2016 року;
 • лютий 2016 року – 21 березня 2016 року;
 • березень 2016 року – 20 квітня 2016 року.

При цьому граничні строки сплати для податкових зобов'язань, визначених у додатках 2, 4, 10 та 11 до Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю, та дати проведення нарахування до ІКП за:

 • січень 2016 року – 03 березня 2016 року;
 • лютий 2016 року – 31 березня 2016 року;
 • березень 2016 року – 03 травня 2016 року.

Зобов'язуємо довести викладену інформацію до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам рентної плати.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter