X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Плательщик налога на прибыль с доходом менее 20 млн грн. может перейти на определение объекта налогообложения без корректировки финансового результата только один раз

ГФС в письме от 27.01.2016 г. № 1616/6/99-95-42-03-15 напоминает, что плательщик налога на прибыль, у которого годовой доход от любой деятельности (за вычетом непрямых налогов), определенный по правилам бухгалтерского учета за 2015 год, не превышает 20 млн грн., имеет право определять объект налогообложения без корректировки финансового результата до налогообложения на разницы (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет), определенные в соответствии с положениями раздела III НКУ.

Решение относительно неприменения корректировки финансового результата до налогообложения плательщик отражает в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за отчетный (налоговый) 2015 год.

В соответствии с п.п. 134.1.1 НКУ такое решение налогоплательщик может принять не более одного раза в течение непрерывной совокупности лет в каждом из которых выполняется этот критерий по размеру дохода. О принятом решении налогоплательщик указывает в налоговой декларации по прибыли, которая подается за первый год в такой непрерывной совокупности лет. В последующие годы корректировка финансового результата также не применяются (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет).

Если у налогоплательщика, принявшего такое решение, в любом последующем году годовой доход превысит двадцать миллионов гривен, то он теряет такое право и будет определять объект налогообложения начиная с такого года с учетом корректировки финансового результата до налогообложения на все разницы, определенные в соответствии с положениями раздела III НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 27.01.2016 р. № 1616/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2015 рік і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу III Кодексу.

Для цілей пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Тобто платник податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2015 рік, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу.

Про прийняте рішення щодо незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розділом III Кодексу, платник податку зазначає у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2015 рік.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter