X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
О формировании объекта налогообложения с учетом корректировки по отдельным операциям

ГФС в письме от 22.12.2015 г. № 27433/6/99-99-19-02-02-15 разъясняет порядок определения объекта налогообложения в налоговом учете с учетом корректировки на сумму резерва сомнительных долгов

Согласно п. 139.2 ст. 139 НКУ финансовый результат до налогообложения, полученный по данным бухгалтерского учета:

увеличивается на сумму затрат на формирование резерва сомнительных долгов и сумму списания дебиторской задолженности сверх суммы резерва (срок исковой давности по которой не истек); уменьшается на сумму корректировки (уменьшения) созданного резерва.

Таким образом, при определении объекта налогообложения сумма созданного резерва (кредит счета 38) и списанная сумма превышения задолженности над суммой резерва (дебет субсчет 944) исключаются из состава расходов.

Кроме того, относительно отражения в налоговой декларации расходов на оплату отпусков в 2015 году, начисленных до 1 января 2015 года, сообщается, что согласно п. 24 подраздела 4 раздела XX НКУ в состав расходов включаются расходы на оплату отпусков работникам и другие выплаты, связанные с оплатой труда, которые возмещены после указанной даты за счет резервов и обеспечений, сформированных до 1 января 2015 года в соответствии с правилами бухгалтерского учета, в случае, если такие расходы не были учтены при определении объекта налогообложения до 1 января 2015 года.

Отражение разницы, на которую уменьшается финансовый результат до налогообложения, в части таких расходов осуществляется в строке 4.2.12 приложения РІ "Разницы" к строке 03 РІ налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия, утвержденной приказом Минфина от 20.10.2015 г. № 897.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 22.12.2015 р. № 27433/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула листи щодо визначення фінансового результату при списанні дебіторської заборгованості та відображення у податковій декларації з податку на прибуток витрат на оплату відпусток у 2015 році, нарахованих до 01.01.2015, і повідомляє.

Щодо визначення фінансового результату при списанні дебіторської заборгованості.

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів, визначено положеннями ст. 139 Кодексу.

Так, згідно з вимогами пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Згідно з пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.99 № 725/4018, величина сумнівних боргів, що визначена на дату балансу на основі класифікації дебіторської заборгованості, становить залишок резерву сумнівних боргів. Коригування раніше нарахованого резерву сумнівних боргів на чергову дату балансу в бік зменшення відображається у бухгалтерському обліку у кореспонденції з рахунком обліку доходів згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 № 291. Отже, у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка відповідає вимогам пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, за рахунок резерву сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування, який визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому на суму витрат від списання понад суму резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягає збільшенню фінансовий результат до оподаткування.

Водночас, якщо безнадійна дебіторська заборгованість, яка відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів списується з активів на інші операційні витрати, то збільшення фінансового результату до оподаткування не здійснюється.

Щодо відображення у податковій декларації з податку на прибуток витрат на оплату відпусток у 2015 році, нарахованих до 01.01.2015.

Відповідно до п. 24 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

Відображення різниці, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування, щодо витрат на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року, здійснюється у рядку 4.2.12 додатка РІ "Різниці" до рядка 03 РІ податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 11.11.2015 № 1415/27860.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter