X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Порядок государственной регистрации субъектов хозяйствования

1 января 2016 года Законом Украины от 26.11.2015 г. № 835-VIII в новой редакции изложен Закон Украины от 15.05.2003 г. № 755-IV "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" (подробнее см. тему Новые правила регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований  - бесплатно ознакомиться с этим материалом можно, зарегистрировавшись в онлайн версии электронного журнала).

В связи с этим приказом Минюста от 09.02.2016 г. № 359/5 утвержден новый Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, который вступил в силу 12 февраля 2016 года.

Государственная регистрация проводится путем обращения к субъекту государственной регистрации, нотариусу и подачи соответствующего заявления. Заявление, а также другие документы для государственной регистрации могут подаваться в бумажной или электронной форме, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

По желанию заявителя уполномоченное лицо субъекта государственной регистрации, нотариус с помощью программных средств ведения ЕГР формируют и распечатывают заявление о государственной регистрации, на котором заявитель проставляет собственную подпись при условии отсутствия замечаний к сведениям, указанным в нем.

Государственная регистрация может осуществляться путем обращения заявителя во фронт-офисы, обеспечивающие прием и выдачу в соответствии с данным Порядком документов во время государственной регистрации.

Фронт-офис - это центр оказания административных услуг, созданный в соответствии с Законом Украины "Об административных услугах", аккредитованный субъект, осуществляющий полномочия исключительно в части обеспечения приема и выдачи документов при государственной регистрации.

Особенности проведения государственной регистрации через фронт-офисы определены разделом III.

Также определены особенности проведения государственной регистрации по заявлениям в электронной форме (раздел IV). В данном случае заявление в электронной форме формируется с помощью программных средств ведения ЕГР на портале электронных сервисов.

Приказом определено, что документы для государственной регистрации в электронной форме представляются после внедрения портала электронных сервисов.

Больше новостей
Текст документа

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

Наказ Міністерства юстиції украЇни від 09.02.2016 р. № 359/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 р. за № 200/28330

Відповідно до статті 5 та частини шостої статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України згідно з переліком, що додається.

3. Установити, що:

 • до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", під час проведення державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, підготовка та формування правового висновку, рішення державного реєстратора, у тому числі повідомлення про зупинення розгляду документів та повідомлення про відмову у державній реєстрації, здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • документи для державної реєстрації у електронній формі подаються після впровадження порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;
 • до 01 січня 2017 року відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 – 25, 32, 44 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об'єднань і надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію);
 • ведення обліку політичних партій, їх структурних утворень забезпечує Міністерство юстиції України та його територіальні органи в межах компетенції, визначеної законом.

4. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О. В.) вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра Н. Севостьянова

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 09.02.2016 р. № 359/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 р. за № 200/28330

ПОРЯДОК державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (далі – Закон) державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – державна реєстрація), права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява про державну реєстрацію – документ установленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр);
 • фронт-офіс – центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", акредитований суб'єкт, що здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації;
 • уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації – державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор), посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття та повернення документів для державної реєстрації, а у випадку державної реєстрації громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, – посадова особа Міністерства юстиції України та його територіальних органів в межах повноважень, визначених Законом.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

3. Державна реєстрація проводиться державною мовою.

4. Державна реєстрація проводиться у строки, встановлені Законом.

5. Державна реєстрація проводиться будь-яким суб'єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи (крім громадських формувань) або місця проживання фізичної особи – підприємця.

Державна реєстрація громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами в межах повноважень, визначених Законом. Державна реєстрація громадських формувань територіальними органами Міністерства юстиції України проводиться за місцезнаходженням громадського формування.

6. Державна реєстрація проводиться на підставі:

 • документів, що подаються заявником для державної реєстрації;
 • судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";
 • рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 Закону;
 • шляхом внесення державним реєстратором відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону.

7. Результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, рішення державного реєстратора, прийняті у випадках, передбачених законодавством, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщуються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – портал електронних сервісів), для доступу до них заявника шляхом їх пошуку за кодом доступу з метою перегляду, копіювання та друку.

8. Датою отримання заявником відомостей про результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, рішень державного реєстратора вважається дата розміщення таких відомостей, рішень на порталі електронних сервісів.

II. Загальні засади проведення державної реєстрації

1. Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі, крім випадків, передбачених законами.

У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів.

2. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, установленим Законом.

Зміни до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

Для державної реєстрації символіки подається зображення символіки у вигляді графічного файла у форматі .jpg (.gif, .tif), вписане у квадрат розміром 8 х 8 см, та опис символіки (у паперовій та електронній формах). Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати його зображенню. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського формування.

3. Уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус приймають заяву та документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів.

За бажанням заявника уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують та роздруковують заяву про державну реєстрацію, на якій заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній.

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

4. Реєстрація заяв в Єдиному державному реєстрі проводиться в порядку черговості їх надходження.

5. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації, що подаються особисто заявником, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу.

Документом, що посвідчує особу є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

6. Під час прийняття заяви та документів для державної реєстрації уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус інформують заявника про те, що персональні дані заявника чи інших осіб, що містяться в документах, поданих для державної реєстрації, використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру, у тому числі розміщення у випадках, передбачених законодавством, на порталі електронних сервісів.

7. З поданих для державної реєстрації документів уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус виготовляють електронні копії таких документів шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі.

За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.

8. Державний реєстратор у строки, визначені законом, здійснює перевірку зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду та в разі їх наявності вносить до Єдиного державного реєстру виключний перелік таких підстав, передбачених законом.

За допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формується повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку, виключного переліку підстав для його зупинення, рішення суб'єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день такого зупинення та надсилається заявнику на адресу його електронної пошти.

9. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.

10. У разі подання заявником документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, нотаріус, приймають їх у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.

Якщо документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, подані протягом установленого строку, розгляд документів поновлюється, про що державним реєстратором вносяться відомості до Єдиного державного реєстру.

11. Якщо заявником протягом установленого законом строку не подано документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, державний реєстратор відмовляє у державній реєстрації.

12. Державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

У разі проведення державної реєстрації, пов'язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов'язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України "Про санкції", рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України.

13. У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Відомості про повернення документів вносяться до Єдиного державного реєстру.

14. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та/або відмови в державній реєстрації державний реєстратор проводить реєстраційну дію, у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

15. За результатом проведеної державної реєстрації державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.

16. Документи для державної реєстрації у паперовій формі долучаються до реєстраційної справи, сформованої після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу – підприємця.

Суб'єкт державної реєстрації, який провів державну реєстрацію та не наділений повноваженнями із зберігання реєстраційної справи, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, а також електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.

III. Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси

1. Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації.

У разі подання документів для державної реєстрації до фронт-офісу уповноважена особа такого фронт-офісу здійснює усі дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації, передбачені цим Порядком, та здійснення яких покладається на уповноважену особу суб'єкта державної реєстрації, нотаріуса.

2. Зареєстрована заява та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до такої заяви, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру передаються на розгляд суб'єкту державної реєстрації.

Центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, відповідним виконавчим органам міських рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, при яких вони утворені, а у разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, – Міністерству юстиції України або його територіальним органам за місцезнаходженням громадського формування.

Акредитовані суб'єкти, що здійснюють повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації, передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, іншим суб'єктам державної реєстрації, з якими укладено відповідні договори.

3. За відповідність електронних копій документів для державної реєстрації оригіналам таких документів у паперовій формі відповідає особа, яка виготовила електронні копії документів.

4. Заява та оригінали документів для державної реєстрації, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, а також інші додаткові документи, подані заявником, на час розгляду їх державним реєстратором зберігаються у фронт-офісі.

Державний реєстратор під час розгляду заяви використовує електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до такої заяви, та за необхідності запитує від відповідного фронт-офісу оригінали таких документів.

У разі коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, уповноважена особа фронт-офісу протягом трьох робочих днів надсилає заяву та оригінали документів для державної реєстрації Міністерству юстиції України або його територіальному органу.

Державний реєстратор до моменту надходження таких документів для державної реєстрації у паперові формі використовує електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до відповідної заяви.

5. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

У разі коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, але не раніше дня отримання таких документів у паперовій формі від фронт-офісу.

6. У разі подання документів для державної реєстрації фронт-офісу документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, подаються до відповідного фронт-офісу у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.

7. За результатом проведеної державної реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи для державної реєстрації суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до Закону.

Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на випадки проведення відповідно до Закону державної реєстрації Міністерством юстиції України та його територіальними органами.

У разі відмови в державній реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечував прийняття та зберігання документів для державної реєстрації, повертає (видає, надсилає поштовим відправленням) документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), заявнику відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли такі документи відповідно до пункту 5 цього розділу Порядку надсилалися Міністерству юстиції України або його територіальному органу.

У випадку, коли документи для державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього розділу Порядку надсилалися Міністерству юстиції України або його територіальному органу, такі документи (крім документа про сплату адміністративного збору) повертає (видає, надсилає поштовим відправленням) Міністерство юстиції України чи його територіальний орган.

IV. Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі

1. Заява у електронній формі формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру на порталі електронних сервісів.

2. Заява формується заявником у електронній формі з обов'язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, а також документів, що підтверджують сплату адміністративного збору, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов'язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.

3. Виготовлення електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації здійснюється з дотриманням таких вимог:

 • формат зображення: чорно-біле;
 • роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
 • глибина кольору: 4 біт;
 • формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи для державної реєстрації, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації повинні бути придатні для сприйняття їх змісту.

4. Після формування заяви та долучення до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру блокуються для можливості редагування.

5. Суб'єкт державної реєстрації в день формування заяви в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру реєструє таку заяву та після накладення власного електронного цифрового підпису надсилає примірник опису з кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів заявникові на електронну адресу, зазначену ним у відповідній заяві.

6. Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

7. Державний реєстратор за заявою в електронній формі проводить державну реєстрацію виключно на підставі електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом.

8. За результатом розгляду заяви в електронній формі документи для державної реєстрації, подані для такої реєстрації, не підлягають поверненню заявнику.

9. Заява в електронній формі з накладеним заявником власним електронним цифровим підписом роздруковується в одному примірнику, який долучається до відповідної реєстраційної справи.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.

V. Особливості проведення державної реєстрації громадських формувань

1. Державна реєстрація громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, проводиться на підставі правового висновку за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів на їх відповідність Конституції України та іншим актам законодавства, а у разі реєстрації змін до статутних документів, інформації про зміни у складі керівних органів, змін до регламенту, Положення та списку третейських суддів постійно діючого третейського суду, змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, – також на відповідність статуту (положенню) відповідного громадського формування, засновника постійно діючого третейського суду, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

2. Правовий висновок готується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в межах строку розгляду документів для державної реєстрації, встановленого Законом, але не пізніше ніж за 2 дні до закінчення такого строку.

3. Правовий висновок повинен містити:

 • дату: число, місяць, рік;
 • прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;
 • назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 14/28144. У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, додатково зазначається вид (перелік) змін до відомостей про громадське формування;
 • повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника;
 • найменування громадського формування;
 • обґрунтування з посиланням на конкретні норми законодавства щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації громадського формування, у разі державної реєстрації політичної партії також зазначається кількість підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України повідомлення організації професійної спілки про належність до певної профспілки; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для реєстрації змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації рішення про припинення громадського формування, місцевого осередку із статусом юридичної особи; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації символіки; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про символіку громадського формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статутному документу засновника постійно діючого третейського суду документів, поданих для державної реєстрації змін до Положення, регламенту, списку третейських суддів постійно діючого третейського суду; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації відокремленого підрозділу громадського формування; щодо відповідності Конституції та законам України документів, поданих для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації; щодо відповідності Конституції та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про іноземну неурядову організацію, представництво, філію іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі; щодо відповідності законодавству України та відомостям Єдиного державного реєстру заяви, поданої для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України заяви, поданої для державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання.

У разі невідповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації громадського формування, змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у висновку зазначаються відповідні положення законодавства, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані для державної реєстрації документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті громадським формуванням відповідних рішень.

Правовий висновок підписується державним реєстратором та після проходження процедури візування в установленому законодавством порядку подається на затвердження Міністру юстиції України або керівнику відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.

4. Правовий висновок в межах повноважень, визначених Законом, затверджується Міністром юстиції України або керівником відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.

5. Державний реєстратор виготовляє електронну копію затвердженого правового висновку шляхом його сканування, яка долучається до документів, поданих для державної реєстрації, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

6. На підставі затвердженого правового висновку державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію громадського формування, символіки громадського формування або рішення про відмову в такій реєстрації, які формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в електронній формі, та підписує його.

7. Державний реєстратор у межах повноважень, визначених Законом, приймає одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання;
 • про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації (акредитації) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації постійно діючого третейського суду;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації політичної партії;про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації громадського об'єднання із статусом юридичної особи;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про політичну партію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до статуту та програми політичної партії;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації структурних утворень політичної партії із статусом юридичної особи;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи та без статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про організації роботодавців та їх об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію (легалізацію) професійних спілок, їх організацій та об'єднань;
 • про державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації та об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації творчих спілок, їх територіальних осередків;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про творчі спілки, їх територіальні осередки, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації символіки громадського формування;
 • про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

8. За даними Єдиного державного реєстру державний реєстратор приймає в порядку, визначеному цим розділом Порядку, рішення про:

 • припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до ЄДР;
 • втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу.

9. Рішення державного реєстратора повинно містити:

 • дату: число, місяць, рік;
 • прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;
 • назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 14/28144;
 • повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника;
 • найменування громадського формування;
 • прийняте рішення державним реєстратором з обов'язковим посиланням на затверджений правовий висновок;
 • підпис державного реєстратора.

10. На підставі прийнятого рішення державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.

11. Державна реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні, у громадському об'єднанні, що не має статусу юридичної особи, у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, керівника (члена керівного органу) здійснюється державним реєстратором без прийняття рішення на підставі поданої такою особою копії заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування, громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, політичної партії з відміткою про її прийняття.

12. Припинення діяльності громадського формування на підставі рішення суду не потребує підготовки правового висновку та прийняття рішення державним реєстратором.

Директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин О. Ференс

Додаток до наказу Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5

ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства юстиції України від 08 червня 1998 року № 35/5 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 1998 року за № 369/2809 (зі змінами).

2. Наказ Міністерства юстиції України від 16 серпня 2000 року № 34/5 "Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду соціального страхування України і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 552/4773 (зі змінами).

3. Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року № 117/5 "Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об'єднання профспілок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за № 841/8162.

4. Наказ Міністерства юстиції України від 02 серпня 2004 року № 75/5 "Про затвердження зразка свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 956/9555.

5. Наказ Міністерства юстиції України від 22 березня 2006 року № 18/5 "Щодо державної реєстрації будівельних палат", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за № 324/12198.

6. Наказ Міністерства юстиції України від 08 липня 2011 року № 1828/5 "Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 855/19593 (зі змінами).

7. Наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 997/19735 (зі змінами).

8. Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1845/5 "Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об'єднань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2103/22415 (зі змінами).

9. Наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2013 року № 1302/5 "Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1105/23637 (зі змінами).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter