X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Юридическое лицо перечисляет военный сбор за себя и за не уполномоченные обособленные подразделения по месту своей регистрации

ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 10.02.2016 г. № 2857/10/28-10-06-11 напоминает, что в соответствии с п.п. 1.4 п. 161 подр. 10 разд. XX Переходных положений НКУ начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет осуществляется в порядке, установленном ст. 168 НКУ, т.е. для налога на доходы физических лиц. В соответствии п.п. 168.4.3 НКУ суммы налога на доходы, начисленные:

  • обособленным подразделением перечисляются в соответствующий бюджет по местонахождению такого обособленного подразделения;
  • работникам не уполномоченного обособленного подразделения юридическое лицо, перечисляет в местный бюджет по местонахождению такого не уполномоченного обособленного подразделения.

Эта норма регламентирует порядок перечисления налога в местный бюджет, а поскольку военный сбор зачисляется в государственный бюджет, указанная в абзаце втором подпункта 168.4.3 пункта 168.4 статьи 168 НКУ норма не может быть применена к военному сбора.

Учитывая вышеизложенное юридическое лицо перечисляет военный сбор, как за себя так и за не уполномоченное обособленное подразделение в бюджет по своему местонахождению (регистрации).

Суммы военного сбора, начисленные уполномоченным обособленным подразделением, перечисляются в соответствующий бюджет по месту нахождения (регистрации) такого обособленного подразделения.

Аналогичные разъяснения по данному вопросу размещена на официальном портале Государственной фискальной службы Украины в подкатегории 132.05 "Военный сбор" сервиса "Общедоступный информационно-справочный ресурс".

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 10.02.2016 р. № 2857/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо перерахування військового збору юридичною особою за не уповноважені відокремлені підрозділи, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Законом України від 31 липня 2014 року № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України", який набрав чинності з 3 серпня 2014 року, введено військовий збір у розмірі 1,5 % до доходів у формі, зокрема заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Статтею 29 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, із змінами та доповненнями (далі – БКУ), визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.

Відповідно до пункту 29.1 статті 29 БКУ до доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69 та 71 БКУ закріплені за місцевими бюджетами.

Згідно пункту 29.2 статті 29 БКУ військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), належать до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Одночасно, відповідно до підпункту 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку встановленому статтею 168 ПКУ.

Підпунктом 168.4.1 пункту 168.4 статті 168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно БКУ.

Статтею 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Відповідно до абзацу першого підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Одночасно, абзацом другим підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ встановлено, що податок на доходи, нарахований працівникам не уповноваженого відокремленого підрозділу юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого не уповноваженого відокремленого підрозділу.

Вищезазначена норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ норма не може бути застосована до військового збору.

Враховуючи вищевикладене юридична особа перераховує військовий збір, як за себе так і за не уповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Суми військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням (реєстрації) такого відокремленого підрозділу.

Аналогічні роз'яснення з даного питання розміщено на офіційному порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у категорії "132.05 Військовий збір" сервісу "Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс".

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter