X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Утверждено положение о расчетах за газоснабжение при общедомовом узле учета

Постановлением КМУ от 27.01.2016 г. № 46 утверждено Временное положение о порядке осуществления расчетов за оказание населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета.

Объемы природного газа, потребляемого жителями дома оборудованного домовым узлом учета, определяются:

  1. в домах, где не установлены квартирные счетчики газа, - по показаниям домового узла учета с последующим распределением объемов потребленного газа между потребителями пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире или другом изолированном жилом помещении;
  2. в домах, где кроме домового узла учета частично установлены квартирные счетчики газа:
  • для потребителей, имеющих квартирные счетчики газа, - по показаниям таких счетчиков;
  • для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, - по показаниям домового узла учета, из которых исключаются суммарные показания квартирных счетчиков газа, установленных у этой группы потребителей, с последующим распределением такой разницы оператором газораспределительной системы между потребителями, которые не имеют квартирных счетчиков газа, пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире или другом изолированном жилом помещении.

В случае размещения в многоквартирном доме юридических лиц или физических лиц - предпринимателей отпуск газа для таких потребителей осуществляется только в случае установки и принятия в эксплуатацию отдельного для них узла учета природного газа. Показания таких узлов учета исключаются из показаний домового узла учета при определении объема потребления газа за расчетный период.

Количество человек в квартире, другом изолированном жилом помещении для проведения расчета и распределения потребленных объемов газа определяется в соответствии с количеством зарегистрированных лиц. Информация об изменении их количества подается бытовыми потребителями оператору газораспределительной системы до 25 числа месяца, предшествующего расчетному. Ответственность за своевременность и достоверность представленной информации несет бытовой потребитель, ее подает.

В случае предоставления такой информации с опозданием - она ​​учитывается в следующем расчетном периоде без пересчета прошлых периодов.

При отсутствии зарегистрированных в квартире, другом изолированном жилом помещении лиц и сведений об официальном прекращении газоснабжения на квартиру (дом) учет потребленного газа осуществляется из расчета на одного человека.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 46

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 20, ст. 980; 2003 р., № 44, ст. 2307) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 46

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 620

1. У назві і пункті 1 постанови слова "лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" замінити словами "загальнобудинкового вузла обліку".

2. Тимчасове положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 620 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 46)

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку

1. Це Тимчасове положення визначає порядок проведення розрахунків між постачальниками, операторами газорозподільних систем та споживачами природного газу у разі використання загальнобудинкових вузлів обліку природного газу, які складаються, зокрема, з лічильника природного газу та засобу дистанційної передачі даних (далі – будинковий вузол обліку) на будинок (групу будинків). Зазначені будинкові вузли обліку встановлюються на ввідних газопроводах на будинки, групу будинків. Вимоги до облаштування та експлуатації будинкового вузла обліку встановлюються Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Мінпаливенерго від 27 грудня 2005 р. № 618, та Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 р. № 2494.

2. Дія порядку проведення розрахунків, передбаченого цим Тимчасовим положенням, поширюється на всіх суб'єктів (учасників) ринку природного газу.

3. У цьому Тимчасовому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про ринок природного газу".

4. Можливість об'єднання споживачів в єдину групу для поліпшення ведення обліку природного газу визначається схемою газопостачання.

Рішення про необхідність об'єднання споживачів в єдину групу приймає оператор газорозподільної системи.

Ініціювати встановлення будинкового вузла обліку на багатоквартирний будинок, групу багатоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник (власники) такого будинку (таких будинків) (квартир), так і оператор газорозподільної системи. Встановлення будинкового вузла обліку здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних систем.

Встановлення будинкового вузла обліку, в тому числі витрати на проектування, монтаж, здійснюється за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку.

Власник (власники) будинку (будинків) (квартир), особа, відповідальна за експлуатацію будинку (будинків) (далі – експлуатаційна організація), балансоутримувач будинку (будинків) тощо та оператор газорозподільної системи зобов'язані врегулювати між собою договірні відносини щодо зняття показань будинкового вузла обліку та лічильників газу, установлених у квартирі (далі – квартирні лічильники газу) (за їх наявності), а також забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та здійснення експлуатації будинкового вузла обліку. У разі неврегулювання зазначених питань газопостачання такому будинку, групі будинків, групі споживачів може бути припинено відповідно до законодавства.

У разі незгоди власника квартири (будинку) розраховуватися за спожитий газ за показаннями будинкового вузла обліку на будинок (групу будинків) він може встановити квартирний лічильник газу (вузол обліку) окремо на квартиру (будинок) за власні кошти.

5. Обсяги спожитого мешканцями будинку (будинків) природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, визначаються:

1) у будинках, де не встановлено квартирних лічильників газу, – за показаннями будинкового вузла обліку з подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні;

2) у будинках, де крім будинкового вузла обліку частково встановлено квартирні лічильники газу:

для споживачів, що мають квартирні лічильники газу, – за показаннями таких лічильників;

для споживачів, що не мають квартирних лічильників газу, – за показаннями будинкового вузла обліку, з яких виключаються сумарні показання квартирних лічильників газу, встановлених у цієї групи споживачів, з подальшим розподілом такої різниці оператором газорозподільної системи між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні.

У разі розміщення в багатоквартирному будинку об'єктів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців відпуск газу для таких споживачів здійснюється лише у разі встановлення та прийняття в експлуатацію в установленому порядку окремого для них вузла обліку природного газу. Показання таких вузлів обліку виключаються з показань будинкового вузла обліку під час визначення обсягу споживання газу за розрахунковий період.

Кількість осіб у квартирі, іншому ізольованому житловому приміщенні для проведення розрахунку та розподілення спожитих обсягів газу визначається відповідно до кількості зареєстрованих осіб. Інформація про зміну їх кількості подається побутовими споживачами оператору газорозподільної системи до 25 числа місяця, що передує розрахунковому. Відповідальність за своєчасність та достовірність поданої інформації несе побутовий споживач, що її подає. У разі подання такої інформації із запізненням – вона враховується в наступному розрахунковому періоді без перерахунку минулих періодів.

За відсутності зареєстрованих у квартирі, іншому ізольованому житловому приміщенні осіб та відомостей щодо офіційного припинення газопостачання на квартиру (будинок) облік спожитого газу здійснюється з розрахунку на одну особу.

6. Зняття та фіксація показань будинкового вузла обліку на будинок чи групу будинків та квартирних лічильників газу (за їх наявності) здійснюються представниками оператора газорозподільної системи та експлуатаційної організації щомісяця відповідно до узгоджених між сторонами договірних відносин щодо зняття показань будинкового вузла обліку та квартирного лічильника газу. Під час зняття показань можуть за бажанням бути присутні представники відповідних державних органів, мешканці будинку.

7. У разі неможливості зняття показань квартирних лічильників газу розрахунковий обсяг споживання газу визначається відповідно до Кодексу газорозподільних систем та інших нормативно-правових актів.

Якщо після зняття фактичних показань квартирних лічильників газу у наступних розрахункових періодах виявлено різницю між нарахованими та фактичними обсягами споживання газу (з урахуванням показань квартирних лічильників газу), вона розподіляється між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, пропорційно кількості зареєстрованих осіб. Такий перерахунок проводиться в періоді, в якому виявили різницю.

Інформація про такий перерахунок повинна відображатись у платіжних документах чи в інший доступний для споживача спосіб.

8. У разі виявлення представниками оператора газорозподільної системи порушень, пов'язаних з виходом з ладу будинкового вузла обліку, обсяг спожитого газу споживачами, які не мають квартирних лічильників газу, визначається згідно із середнім обсягом споживання газу за три попередні місяці до моменту виходу з ладу будинкового вузла обліку.

У такому порядку здійснюється визначення обсягу спожитого газу до моменту усунення порушень.

9. Споживачі, які мають квартирні лічильники газу, здійснюють оплату спожитого природного газу відповідно до умов договору, укладеного з постачальником.

10. Споживачі, які мають пільги з оплати житлово-комунальних послуг та які отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, розраховуються за спожитий газ відповідно до законодавства.

11. Оплата спожитого природного газу здійснюється споживачем у строки, передбачені укладеним договором між споживачем та постачальником.

Постачальники надають до 1 числа місяця, що настає за звітним, органам праці та соціального захисту населення інформацію про фактичне споживання природного газу з розрахунку на одну особу щодо кожного будинку (групу будинків), оснащеного будинковим вузлом обліку.".

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter