X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об отражении в декларации по НДС корректировки (уменьшения) таможенной стоимости импортированных товаров по решению суда

Согласно ст. 24 ТКУ каждое лицо имеет право обжаловать решения, действия или бездеятельность таможенных органов, их должностных лиц и других работников, если считает, что этими решениями, действиями или бездеятельностью нарушены его права, свободы или интересы. То есть уменьшение таможенной стоимости может произойти по решению суда.

В случае изменения таможенной стоимости импортных товаров по завершении таможенного оформления на основании решения суда внесение изменений в таможенную декларацию на бланке единого административного документа путем оформления листа корректировки осуществляется в Порядке, утвержденном приказом Минфина от 06.11.2012 г. № 1145, на основании соответствующего решения о корректировке таможенной стоимости товаров после их выпуска.

В письм еот 28.12.2015 г. № 27875/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет, что в этом случае корректировка налогового кредита, которая проводится в связи с изменением таможенной стоимости товаров, на дату вступления решения суда в законную силу или на дату принятия соответствующего решения контролирующего органа, отражается на основании листа корректировки в строке 12.1 со знаком "минус" декларации по НДС, форма которой утверждена приказом Минфина от 23.09.2014 г. № 966.

Обращаем внимание, что данное разъяснение датировано декабрем 2015 года, а на сегодняшний день вышеуказанный приказ Минфина утратил силу.

1 февраля 2016 года вступил в силу приказ Минфина от 28.01.2016 г. № 21, которым утверждены новые формы налоговой отчетности по НДС. В соответствии с новой формой декларации корректировка налогового кредита в рассматриваемом случае, на наш взгляд, может быть отражена в строке 11.1 декларации по НДС.

Порядок составления декларации рассмотрен в теме Представление декларации по НДС - бесплатно ознакомиться с этим материалом можно, зарегистрировавшись в онлайн версии электронного журнала.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 28.12.2015 р. № 27875/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку відображення в податковій декларації з ПДВ за рішенням суду коригування (зменшення) митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Згідно з п. 201.12 ст. 201 ПКУ у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ (п. 198.6 ст. 198 ПКУ).

Згідно з п. 3 ст. 54 Митного кодексу України (далі – МКУ) за результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів контролюючий орган визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень ст. 55 МКУ.

Рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається контролюючим органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості цих товарів як до, так і після їх випуску, якщо контролюючим органом у випадках, передбачених частиною шостою ст. 54 МКУ, виявлено, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів (п. 1 ст. 55 МКУ).

Крім того, згідно зі ст. 24 гл. 4 МКУ кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси. Тобто зменшення митної вартості може відбутися за рішенням суду.

Відповідно до положень частин першої, сьомої ст. 269 МКУ за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу органу доходів і зборів відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана. Порядок внесення змін до митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа (далі – МД), їх відкликання та визнання недійсними визначається Кабінетом Міністрів України (на сьогодні визначено пунктами 33 – 38 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450, далі – Положення 450).

Згідно з п. 37 Положення 450 після завершення митного оформлення зміни до МД можуть вноситися, зокрема шляхом заповнення та оформлення контролюючим органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 до Положення 450.

У випадку зміни митної вартості імпортних товарів після завершення митного оформлення на підставі рішення суду, внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Мінфіном (на сьогодні визначений Порядком оформлення аркуша коригування, затвердженим наказом Мінфіну від 06.11.2012 № 1145, зареєстрованим у Мін'юсті 28.11.2012 за № 1995/22307, далі – Порядок № 1145), на підставі відповідного рішення про коригування митної вартості товарів після їх випуску.

В такому випадку відповідно до п. 3 Порядку № 1145 аркуш коригування складається посадовою особою митниці ДФС, якою здійснювався випуск товарів за МД, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митниці ДФС інформації про повернення сум митних платежів.

Відповідно до пп. 1 п. 4 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 зі змінами, у рядку 12.1.1 розділу II "Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану вартість відображаються обсяги придбання імпортованих товарів та сума податкового кредиту, відображена у зв'язку з імпортом товарів, по яких ПДВ сплачувався при їх митному оформленні за основною ставкою.

Враховуючи зазначене, у випадку, коли після митного оформлення товарів, поміщених у митний режим імпорту, та включення сплаченої при ввезенні таких товарів суми ПДВ до складу податкового кредиту змінюється величина митної вартості цих товарів (зменшення митної вартості за рішенням суду або контролюючим органом прийнято рішення про коригування (зменшення) заявленої митної вартості товарів), коригування податкового кредиту, що проводиться у зв'язку зі зміною митної вартості товарів, на дату набуття рішенням суду законної сили або на дату прийняття відповідного рішення контролюючого органу відображається на підставі аркуша коригування до митної декларації у рядку 12.1 податкової декларації з ПДВ зі знаком "мінус".

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter