X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об отражении в учете сумм безвозвратной финансовой помощи, предоставленной предприятиям с разным статусом

ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 19.01.2016 г. № 1311/10/28-10-06-11 сообщает, что согласно разделу III НКУ объект обложения налогом на прибыль рассчитывается на основании данных бухгалтерского учета путем корректировки финансового результата до налогообложения, определенного в финансовой отчетности, на разницы, которые увеличивают или уменьшают финансовый результат до налогообложения, в соответствии с положениями Кодекса. Механизм корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), отраженного в финансовой отчетности на разницы, определен ст. 138, 139, 140, 141 раздела III НКУ. Корректировка финансового результата до налогообложения по расходам в виде безвозвратной финансовой помощи, предоставленной другому плательщику налога на прибыль, не предусмотрена.

То есть в бухгалтерском учете сумма безвозвратной финансовой помощи, в том числе предоставленной неприбыльной организации, отражается в соответствии с положениями бухгалтерского учета в составе расходов в периоде их понесения.

В то же время в случае перечисления средств в пользу неприбыльной организации формируется разница в соответствии с положениями подпункта 140.5.9 п.140.5 ст.140 НКУ. При определении объекта обложения налогом на прибыль бухгалтерский финансовый результат подлежит корректировке на сумму пособия, которое превышает 4 % налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года, в случае, если такая помощь оказана неприбыльной организации.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 19.01.2016 р. № 1311/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо надання безповоротної фінансової допомоги, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Питання № 1.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Розділом III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток.

Водночас у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця відповідно до положень підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ.

Згідно з підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціями, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

Порядок формування витрат в бухгалтерському обліку регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, згідно з яким витрати визначаються одночасно при зменшенні активів або збільшенні зобов'язань.

Таким чином, в бухгалтерському обліку сума безповоротної фінансової допомоги, у тому числі наданої неприбутковій організації, відображається відповідно до положень бухгалтерського обліку у складі витрат в періоді їх понесення. При визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму допомоги, яка перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у разі, якщо така допомога надана неприбутковій організації.

При цьому відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утворюються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Питання № 2.

Відповідно до підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 ПКУ розумна економічна причина (ділова мета) – причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Необхідно зазначити, що ПКУ з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з платником податку на прибуток на загальних підставах безповоротної фінансової допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter