X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О заполнении физическим лицом - предпринимателем трудовых книжек своих сотрудников

Минсоцполитики в письме от 03.12.2015 р. № 492/06/186-15 информирует о правилах заполнения физическим лицом - предпринимателем трудовых книжек своих сотрудников.

Все записи в трудовой книжке о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу или увольнении, а также о наградах и поощрениях вносятся физическим лицом - предпринимателем после издания приказа (распоряжения), но не позднее недельного срока, а при увольнении - в день освобождения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения). Запись об увольнении, а также сведения о награждениях и поощрениях заверяются печатью.

В случае отсутствия у физического лица - предпринимателя печати, записи в трудовой книжке заверяются его подписью.

Поскольку с 01.01.2015 г. исключена статья 241 КЗоТ, которая предусматривала регистрацию, заключенного между работником и физическим лицом, трудового договора в государственной службе занятости, то не должен действовать и п. 2.21-1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты от 29.07.93 г. № 58 о том, что записи, сделанные физическим лицом - предпринимателем в трудовой книжке работника, заверяются подписью работника службы занятости.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.12.2015 р. № 492/06/186-15

Відповідно до частини третьої статті 48 Кодексу законів про працю України трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Враховуючи зазначене, працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка має бути заведена, в тому числі, фізичною особою - підприємцем.

Разом з цим звертаємо увагу, що пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за N 110 (далі - Інструкція), встановлено, що першу сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про працівника) має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього поставити печатку підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка.

Законом України від 28.12.2014 N 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" (далі - Закон), зокрема передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Крім того, Законом виключено статтю 241 КЗпП, яка передбачала реєстрацію, укладеного між працівником та фізичною особою, трудового договору у державній службі зайнятості (зміни набрали чинності 01.01.2015). У зв'язку з прийняттям Закону трудові книжки фізичній особі - підприємцю слід заповнювати за аналогією з пунктом 2.4 Інструкції.

Тобто усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться фізичною особою - підприємцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення завіряються печаткою.

У разі відсутності у фізичної особи - підприємця печатки, записи у трудовій книжці завіряються його підписом.

Враховуючи викладене, норми Інструкції слід застосовувати в частині, що не суперечать нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter